Författarförbundet och Linnéuniversitetet

i unikt samarbete kring professur i sakprosa.

I dag presenterade Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund och Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitet planerna på en ny professur i gestaltande sakprosa, det vill säga reportage, historia, biografier, debattböcker, populärvetenskap, reseskildringar och andra verk som bygger på korrekt återgivande av fakta oavsett hur de är utformade.

Denna typ av litteratur spelar en avgörande roll för det offentliga samtalet, inte minst i en tid av alternativa fakta och avsiktlig desinformation. Ändå finns det till skillnad från i andra nordiska länder ingen forskning med inriktning om sakprosa i Sverige.

Professuren planeras vara förlagd till Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. För att förverkliga projektet krävs dock en extern medfinansiär. Vi välkomnar intressenter som vill delta i att göra professuren till verklighet.

I samband med presentation hölls ett panelsamtal om sakprosans betydelse med Ingrid CarlbergMaciej Zaremba och Ingvar Carlsson modererat av Henrik Berggren.

Presentation och panelsamtal kommer finnas tillgänglig på Författarförbundets Facebooksida. Den kommer också att läggas ut på Linnéuniversitets hemsida.

För vidare information kontakta Henrik Berggren (henrikber@gmail.com) eller Ylva Dandanell (ylva.dandanell@lnu.se).

Stockholm 23 januari 2020.

Hela artikeln på Sveriges Författarförbunds hemsida

Gläfssamtal på Bokmässan 2018

Vad är vitsen med en gemensam läsebok – och på olika språk? Gläfs-samtal den 27 september 2018 på Bok & Bibliotek i Göteborg. På scenen diskuterar Sara Persson, Bengt-Erik Engholm, Ghazi Ali Khurshid och Barbro Westlund.

Nätverksmöte 2020-03-06

Gläfsträff 6 mars 2020 i Författarnas hus

Deltagare: Anne Brügge, Göran Grimvall, Ylva Herholz, Madeleine Hjort, Ghazi A. Khurshid, Helen Rundgren, Barbro Westlund. Särskilt inbjuden gäst under punkt 1: Tove Mejer.

1. Vi välkomnade Tove Mejer från Utbildningsdepartementets U 2019:04, Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel. Hon arbetar tillsammans med Anna Medin och Gustav Fridolin är s.k. särskild utredare. Utredningen ska redovisas senast den 30 november 2020. Tove berättade om utredningen och ställde frågor till oss om läromedel och övrigt och sakprosa som övrigt studiematerial. Vi berättade om Gläfs hjärtefrågor, våra erfarenheter från olika pilotprojekt där faktagranskning ingår och behovet av samarbete kring läsning av sakprosa mellan skolbibliotek och lärarkollegier.

2. Inför Bok- och biblioteksmässan i höst enades vi om att med Barbro Westlunds nya bok och Helen Rundgrens Boken om L som grund föreslå en programpunkt för Lärarscenen: ”Mera kunskap – mindre rädsla” (prel. titel) med underrubriken Sakprosa i skolan. Anne Brügge som moderator. Ingen av oss tar arvode. Anne ber Susanne hjälpa till med en budget som innefattar reseersättning och en hotellnatt för Barbro och Helen. Barbro uppmanar sitt förlag att skicka boken till övriga i panelen.

3. Antologin: Vi behöver ha ett särskilt möte för att diskutera underlaget som den mindre gruppen skickat ut. Det som saknas är en synopsis med klara namn på skribenter, en tänkt målgrupp, helst en formulerad inledning och ett eller ett par provkapitel. En översikt över marknaden, d.v.s. en förklaring till varför just vår bok tillför något nytt krävs också. Vi behöver också en redaktör som tar på sig huvudansvaret för publikationen. NoK har en mall för hur ett effektivt synopsis skall skrivas. Först sedan detta är gjort kan vi lägga fram vårt förslag till ett förlag.
Vi vill uppmana gläfsare, som vill skriva något kapitel på temat sakprosa i skolan eller kan tipsa om andra skribenter, att höra av sig till någon av oss.

5. En påminnelse om Författarförbundets nystartade kampanj ”Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget”. Den 23 april och en vecka framåt kommer författare och översättare att synas och höras på så många lokala bibliotek som möjligt.

6. Nästa möte bestämdes till den 18 maj 2020 kl. 14–16 i Författarnas hus.

Antecknat av Anne Brügge

Nätverksmöte 2020-01-20

Gläfs möte på Författarförbundet, årets första möte

måndag den 20 januari 2020 kl. 13.00-15.00

Närvarande: Anne Brügge, Göran Grimvall, Ylva Herholz, Madeleine Hjort, Ghazi A. Khurshid, Helen Rundgren, Barbro Westlund.
Inbjuden gäst: Louise Hedberg, kanslichef Svenska Akademien.

1. Rapport om Minervas seminarium Om konsten att berätta sanningen. Ett välbesökt seminarium med flera bra paneldeltagare.

2. Bokgruppen har lämnat in ett synopsis till Natur & Kultur. Ännu har ingen återkoppling hunnits med. Bra att nu bokens synopsis finns på förlaget för ställningstagande.

3. Helen Rundgren berättade lite om sin resa till Ryssland. Hon var där för att tala om sin till ryska översatta bok om rymdhunden Lajka. Det finns andra rymdhundar som är mer kända för barn i Ryssland, Bjelka och Strelka. Berättelsen om Lajka är mer nedtonad och för många ett politiskt känsligt tema. Lajka blev känd över världen för att hon egentligen blev dödad i ett djurförsök och det blev inte så hjältemodigt i det långa loppet. Ryssland vill ha mer lyckade berättelser lagda till historieskrivningen. Det var alltså inte utan viss spänning Helen tog sig an uppdraget att åka dit och prata om Lajka men hon möttes mestadels av lärare, bibliotekarier, museipersonal och framförallt barn som var väldigt glada över besöket.

4. Bokmässan. Vi talade om bokmässan och förslag på rubriker till ett Gläfs-seminarium. Bokmässans egen rubrik för året är LÄS! LÄS! LÄS!
Ett förslag på rubrik till Gläfs seminarium: Mer kunskap mindre rädsla.
En annan rubrik som kom upp är: LÄS, LÄS, FAKTA!
Barbro Westlund och Helen Rundgren är intresserade av att driva frågan om ett Gläfsseminarium på bokmässan.

5. Modersmålsböckerna är tydligen fortfarande under horisonten.
Ghazi har talat med en S-politiker som tar frågan vidare till Utbildningsutskottet!
Ghazi har också förankrat frågan med Utbildningsdepartementet, där ärendet lämnats till registraturen. Ghazi följer ärendet och uppdaterar oss vid nästa möte.

6. Vår inbjudna gäst Louise Hedberg, kanslichef Svenska Akademien.
Vi informerar Louise om bakgrunden till inbjudan, nämligen att med olika insatser öka intresset för sakprosa i skolan.
Gläfs projekt om att läsa sakprosa i skolan som genomfördes 2015 i ett antal skolor i Stockholm och Göteborgsregionen syftade till att lyfta sakprosan i undervisningen och på skolbiblioteken öka insikten om sakprosans kvaliteter. Ett bra projekt som genomfördes med stort intresse och allvar från medverkande skolor. Avslutades med en halv dags seminarium på Börssalen, Svenska Akademien, med medverkan av Peter Englund och dåvarande kanslichefen. Även skolor som medverkat i projektet föreläste och forskare medverkade. En full sal och ett intressant program.
Sara Danius engagerade också några av Akademiens ledamöter i en sakprosagrupp. Den har sedan varit passiv, då mycket annat hänt.
Gläfs vill efterhöra med Svenska Akademien om de är intresserade av ett fortsatt samarbete och/eller samverkan.
Louise H kom upp med en första idé, att problematiken kring sakprosan kan vara ämne för ett samtal i samband med att Akademien delar ut Svensklärarpriset.
Ett motsvarande samtal skulle också kunna initieras i samband med att Bibliotekariepriset delas ut.
Fokus på mötets dialog riktades mot sakprosans kvalitativa utveckling vad avser gestaltning och information om fakta. Viktigt att peka på sakprosans kapacitet och att unga gärna läser sakprosa, men att skolan ofta lyfter skönlitteraturen som den primära läsningen. Barbro W som är läsforskare pekade på vikten av att barn och unga läser både sakprosa och skönlitteratur då texterna och läsningen ställer helt olika krav och att läsförmågan behöver tränas regelbundet.
Talade om att kanske också skapa Poddar kring aktuella samtalsämnen som rör sakprosan i skolan.

Beslutade att
Louise tar med sig resonemangen till Akademien och återkommer när hon har något att meddela. Beslutade också att bjuda in Gustav Fridolin som utreder skolbiblioteken och framtidens läromedel för att med honom tala om sakprosans betydelse.

7. Noterade med tacksamhet Johanna Petterssons idé som kom på mailen att Gläfs kan delegera arbetsuppgifter mailvägen. Det ska vi tänka på!

8. Nästa möte inträffar fredag den 6 mars kl. 14–16.

Anteckningarna förda av Madeleine Hjort

Nätverksmöte 2019-11-08

Anteckningar från Gläfs den 8 november kl 13-15 i Författarnas hus, Stockholm

Närvarande: Anne Brügge (antecknar), Göran Grimvall, Bengt-Erik Engholm, Madeleine Hjort, Ghazi A. Kurshid, Helen Rundgren och Barbro Westlund.

1. Bengt-Erik och Helen presenterade sin plan för en bok med råd om hur sakprosa kan användas i undervisning på förskolan och lågstadiet. Målgruppen är lärare och bibliotekarier, men också föräldrar kan inspireras av vår bok. Huvudinnehållet är praktiska exempel (det goda exemplets pedagogik) som kan övervinna det motstånd som många känner inför högläsning av fackböcker. ”Tänk om barnen kommer med följdfrågor, och jag inte kan svara?” (Svar: Jag vet faktiskt inte, men då försöker vi ta reda på mer). ”Tänk om barnen inte sitter stilla när jag läser?” (Svar: Använd din berättarröst). Faktaförmedling och träning av kritiskt tänkande är det omedelbara syftet med att välja en fackbok, men vi vill särskilt lyfta fram fackbokens roll i läsinlärningen, att hjälpa barn till ökad läsförståelse och ökat ordförråd. I en fördjupning kan en forskare beskriva de senaste rönen kring barns läsning av sakprosa, till exempel hur man i Kanada involverat föräldrar i läsandet. Beslut: Helen rensar fram bakgrund och upplägg i gruppens rapport och de presenterar idén för Natur & kultur efter nyår.

2. Göran berättade om projektet NTA, Naturvetenskap och teknik för alla, med undervisningsmaterial som lärare får använda om de först går en kurs om hur det används. NTA köper in lådor till utbildningssamordnare i de cirka 100 kommuner som är med i projektet. Materialet är skrivet av läromedelsförfattare och granskat av KVA, Kungliga vetenskapsakademien och IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien.

3. Flera av oss går på Minervas medlemsmöte 11/11 om konsten att berätta sant och genom sakprosa delta i det ”offentliga samtal som definierar samtiden”. I inbjudan ställs frågan: ”Hur förför man läsaren utan att ge avkall på fakticiteten?” Deltagare: Henrik Berggren, Magnus Linton och Helena Granström. Mötet kan ge oss en grund för planeringen av bokmässan 2020, då vi vill arrangera ett storseminarium om att läsa sakprosa för barn. Kanske i samarbete med Minerva.

4. Helen berättade om sin bok Berättelsen om lilla L och rymdhunden Lajka, som hon strax skulle ta med till Ryssland, en bok som börjar i en berättelse men går över i sakprosa. Ett intressant sätt att dra in läsaren.

5. På nästa Gläfsträff i slutet av januari hoppas vi få med Svenska Akademiens kanslichef Louise Hedberg, som hade förhinder idag. Det gäller samarbete kring ett nytt Gläfs-seminarium. Madeleine ger henne några alternativa mötesdagar. Helen lovade att köpa fikabröd till det mötet.

Nätverksmöte 2019-08-30

Anteckningar från Gläfs den 30 augusti kl 14-16, Författarnas hus, Stockholm

Närvarande: Anne Brügge (antecknar), Göran Grimvall, Bengt-Erik Engholm, Ylva Herholz, Madeleine Hjort, Ghazi M. Kurshid och Helen Rundgren.

1. Den magiska kulan: Vi diskuterade utfallet av översättningarna till hemspråk. Projektet är slutfört. I stort sett har det varit framgångsrikt och vi fick uppmärksamhet för de första utgåvorna, men det är svårt att skilja mellan språkundervisning och kulturförmedling och först i efterhand upptäckte vi i den arabiska versionen inslag som snarare var tillägg än översättning. Ghazi har haft kontakt med en socialdemokrat i Utbildningsutskottet som tycker att kontrollen över läromedel i hemspråks är en politisk fråga och vill ta upp den i partigruppen. Bengt-Erik nämnde att Fenix förlag ger ut svenska böcker på arabiska och kan ha nyttiga erfarenheter.

2. Antologin: Madeleine tog upp frågan ur en ny vinkel. Som en del i det demokratiska projektet skulle vi kunna göra en mindre omfattande bok, eller två – en för barn och en för pedagoger, den senare laddad med konkreta tips utöver kortfattad teori om vad sakprosa är. Madeleine, Helen och Bengt-Erik träffas under hösten och gör en plan över innehåll och möjliga skribenter. Bengt-Erik är sammankallande.

3. Författarcentrum Öst: Helen rapporterade att samarbete med sakprosaförfattare nu finns inskrivet i deras mål. De är i gång med att göra hemsidan enklare, så att det skall bli lättare att beställa ett ämne för författarbesök, och då kan FC hjälpa till att hitta lämplig författare.

4. Källkritik: Den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA) gör undersökningar om allmänhetens förtroende för vetenskapen och främjar dialog mellan forskare och övriga samhället. En möjlig samarbetspartner för Gläfs.

5. Samarbete med bibliotek: Madeleine berättade att Kungliga biblioteket finansierar lokaler, inköp och utlån till hela landet för Internationella biblioteket, men inte personal eller evenemang. En gång per år hör de med biblioteket hur verksamheten fungerar, men vad de kommer fram till är omöjligt att ta reda på, eftersom KB inte svarar på frågor. Försök till kontakt pågår.

6. Bokmässan 2020: Vi önskar oss tre evenemang, ett stort seminarium ”Måste det vara sant?”, något på lärarscenen om hur sakprosan kan användas i undervisning och något på litteraturscenen. Möjliga deltagare nämndes Magnus Linton (boken Text & stil), Jonna Bornemark, Emma Frans, Åsa Wigforss. Göran: Man kan klara sig med ganska mycket felaktigheter och ändå genom teser och teorier få fram en poäng. Exempel: Hur en vattendroppe tecknas och skylten om att en bro kan skadas av vibrationerna om många går i takt.

7. Nytt seminarium hos Svenska Akademien: Madeleine kontaktar kanslichefen Louise Hedberg om samarbete med Gläfs kring sakprosan och unga generationer.

8. Nästa Gläfsträff: Den 8 november kl 13.

Nätverksmöte 2019-05-27

Nätverket Gläfs möte den 27 maj 2019 i Författarnas hus

Närvarande: Anne Brügge, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimvall, Ylva Herholz, Madeleine Hjort, Ghazi M. Khurshid, Fredrik Lagerqvist (Författarcentrum Öst), Johanna Pettersson och Helen Rundgren.

1. Vi hälsade Fredrik Lagerkvist välkommen. Gläfs första möten ägde rum i deras lokal, så nu får vårt samarbete en nystart. Gläfsaren Helen Rundgren har glädjande nog blivit ordförande i i Författarcentrum Öst.

2. Fredrik arbetar med Läsning pågår, ett projekt i Linköping, Eskilstuna och Stockholm, till stor del med skönlitteratur vilket är ett krav från kulturförvaltningarna som betalar. Skolbibliotek skickar ut böcker till skolorna. På förskolenivå är en liten del sakprosa. Skolorna vill nog ha sakprosa med, tror Fredrik.

”Skapande skola”-projekt får ofta pengar, men där är sällan skrivande/läsande inkluderat. Fredrik vill föreslå styrelsen att föra projektet ett steg vidare genom att inkludera litterära fackböcker.

2. Nu finns Den magiska kulan på kurdiska, somaliska och arabiska, men den senare har inslag i översättningen som går emot projektets syfte. Ghazi såg detta för sent. Författaren Mats Wänblad och vi väntar nu på vad Natur och Kulturs Eva Postrup gör. Kommer boken att dras in? Ska vi ordna ett seminarium om översättning?

3. Bokmässan. Bengt-Erik föreslår vi direkt i höst tar fram program som passar nästa års tema, ”Läsning”. I år har Bengt-Erik med Katarina Kuick och Ingela Korsell ett program om Pax-serien. Ingela har även skrivit om läsande o läroböcker. Vi kan fråga författaren Pia Visén som också skrivit om läsning på gymnasienivå.

4. Vi vill ordna ett seminarium hos Svenska Akademien, som förspel till kommande samarbete med Stockholms Stadsbibliotek. Målgrupp lärare och skolbibliotekarier, skolledare och beslutsfattare. Namn till panelen: Emma Frans som pedagogiskt presenterar forskningsrön och reder ut fördomar, vår gläfsande läsforskare Barbro Westerlund, Åsa Wigfors själv som intresserat sig för sakprosan och skolan och skrivit om faktaresistens. Vi frågar Louise om vägen till rätt person. Arbetsrubrik: Bilden av verkligheten, sakprosa som läsupplevelse.

5. Bengt-Erik lovade att göra om Gläfs facebooksida till en grupp, så att det blir enklare att skriva på sidan.

6. Nästa möte blir den 30 augusti 2019 kl. 14-16.

Antecknat av Anne Brügge

Nätverksmöte 2019-02-06

Gläfs möte 6 februari 2019, Författarnas hus

Närvarande: Anne Brügge, Madeleine Hjort, Ylva Herholz, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimwall, Lena Kjersén Edman, Ghazi A Khurshid, Helene Rundgren, Beata Arnborg

1.Om möjligheten till seminarieserie om att sprida och läsa sakprosa på Stockholms stadsbibliotek. Ida Westin, bibliotekarie på SSB kunde inte närvara på mötet med sände följande mail i frågan, som inledningsvis poängterar SSBs minskade budget och fortsätter:

”MEN det finns en möjlighet att vi kan söka och få pengar från Kulturrådet och statens ”Stärkta bibliotek” – satsning på folkbiblioteken. I och med att barn och unga är prioriterade målgrupper i satsningen, tror jag att denna goda idé med läsfrämjande av sakprosa i skolan (och på bibliotek) kan ha chans att få bidrag. Även kompetensutveckling är ett område som Kulturrådet är benägna att bidra till, och även det stämmer ju in på seminarieserien. Jag ska skicka in ett förslag till min chef […] så får vi se hur SSB rangordnar alla interna förslag som vi i biblioteket inkommer med.”

Mötet diskuterade dels vikten att tipsa om sakproseböcker för barn (Bengt-Erik Engholm), dels vikten av att utbilda lärare och bibliotekarier i bokprat om sakprosa (Lena Kjersén Edman). Vi diskuterade också till vilken instans Gläfs ska vända sig med information: medieteket, SKL eller politiker. Vidare föreslogs en serie om tre seminarier och diskuterades hur dessa ska hänga ihop, i teman, i åldrar eller i skolstadier. Mötet beslutade att Madeleine Hjorth och Bengt-Erik Engholm får fortsätta att diskutera med Ida Westin.

2. Anne Brügge läste en hälsning från Johanna Pettersson, Mölnlycke, som har svårt att hinna delta i våra möten på grund av avståndet. Beslutades att vi frågar skolbibliotekarie Cilla Dahlén om hon vill delta i Gläfs. Lena Kjersén Edman kontaktar henne.

3. Ylva Herholz, Helene Rundgren och Bengt-Erik Engholm rapporterade från mötet mellan Gläfs och Författarcentrum Öst denna månad. Det beskrevs som ett mycket konstruktivt möte. FCÖs representanter, Stig Hansén och Alf Kyhlén, bekräftade Gläfs kritik att sakprosan var dåligt representerad i deras utbud. Stig Hansén föreslog att Gläfs i fortsättningen ska vara remissinstans till Författarcentrums skiss för handledning till lärare, en handledning där även Gläfs ska nämnas. I den ska också understrykas att användningen av sakprosa har stöd i läroplanen. Underströks att vår anmodan till FCÖ även måste gälla andra Författarcentrum. Alf Kyhlén, FCÖ, hade vid mötet understrukit svårigheten att nå skolor Stockholmsområdet. Madeleine Hjort föreslog att Gläfs skulle tänka ut ett projekt för att nå skolor i Stockholmsområdet. Bengt-Erik Engholm påminde om läsfrämjandets kampanj ”Läsning pågår”. Helene Rundgren påpekade vikten av att stödja lärare och skolbibliotekarier med tips om sakprosa, ex om rymden. Lena Kjersén Edman påtalade att böcker finns men lärare känner inte till dem. Madeleine Hjort underströk att skolan numera är mer läroboksinriktad och att det därför är svårare att argumentera för sakprosan. Beslutades att Ylva Herholz bjuder in FCÖ till nästa möte. Helene Rundgren skriver en kort version av ?????

4. Bokmässan. Bengt-Erik Engholm har varit i kontakt med Biblioteksföreningen. Gläfs har möjlighet att få arrangera ett 20-minutersseminarium på Lärarscenen. Arbetsrubrik: ”En sann historia” alternativt: ”Baserat på en sann historia” Madeleine Hjort föreslog att vi försöker göra ett längre och ett kortare seminarium med samma tema: Varför bibliotek och skolbibliotek inte satsar mer på sakprosa? Föreslogs att Johanna Petersson, Mölnlycke, får vara det goda exemplet och berätta om sin satsning på sakprosa. Ett förslag på 45-minutersseminarier ska vara inlämnat under februari bokmässans. Anne Brügge kontaktar Författarförbundets Ewa Ulander för att undersöka om vi kan samarrangera det längre seminariet med förbundet.

5. Ny samarbetspartner. Bengt-Erik Engholm söker kontakt med Södertörns nya skolbiblioteksutbildning för eventuellt framtida samarbete.

6. Minervas seminarium i Uppsala 8/2 med titeln Sanning och stil. Lena Kjersén Edman reser för Gläfs räkning och rapporterar. Ghazi A Khurshid kommer också att delta.

7. De nordiska sakprosaseminarierna. Helsingfors. Pirjo Hiidenmaa har skickat en första version av programmet för Helsingfors i mars. Där kan noteras kl 9.15 den 8 mars: ”Sakprosa, Pisa, skolan, Vad har sakprosaforskningen att ge åt skolan och läroplanen?” Anne Brügge undersöker om Barbro Westlund kan delta. Köpenhamn i september. Tema: Skolan och sakprosa. Bestämdes att Turid?? Och Madeleine Hjort deltar.

8. Ylva Herholz har upptäckt ett korrekturfel i vår broschyr, ett infinitivmärke saknas. Beslutades att snarast rätta den elektroniska versionen, samt senare föra ut broschyren elektroniskt till flera myndigheter och forum. Alla uppmanades att till nästa möte föreslå lämpliga instanser.

9. Anne Brügge skriver om Gläfs till Författarförbundets verksamhetsberättelse.

10. Nästa möte hålls den 27 maj 2019 kl 14 – 16 i Författarnas hus. OBS! Ny eftermiddagstid.