Nätverksmöte 2013-05-28

Närvarande: Beata Arnborg, Göran Grimvall, Madeleine Hjort, Lena Kjersén Edman, Erik Mellgren, Anders Sundelin.

 • Anders Sundelin, fackboksförfattare och styrelseledamot av Minerva hälsades välkommen som ny medlem i Gläfs.
 • Lena Kjersén Edman inledde med ett nytillkommet ärende: Eva Bengtsson, förlagschef på BTJ förlag undrar om Gläfs anser att det finns intresse för en ny bok om författarsamtal och hur man stimulerar till ökat läsande. Eva Bengtsson ville även veta vad Gläfs ansåg om en bok med tips om facklitteratur, eventuellt indelad i olika ämnen. Båda förslagen välkomnades.
 • Madeleine Hjort redogjorde kort för Gläfs projekt som introduktion för Anders Sundelin.
 • Gläfs seminarium ”Facklitteratur – en väg till en bättre skola” den 25 september 2013 diskuterades. Programmet justerades. Lena Kjersén Edman föreslog att vi skulle förevisa exempel på facklitteratur i seminarielokalen. Madeleine Hjort skriver till Monika Johansson på Bibliotekshögskolan för att fråga om det är möjligt.

  Susanne Steneros från Författarförbundets kansli redogjorde för Gläfs ekonomi. Nätverket har fått ett anslag på 20 000 kr av SFF för att genomföra seminariet och trycka upp en ny Gläfsfolder. En budget för seminariet efterlystes, och gjordes också under mötet av Madeleine Hjort. Pengarna från förbundet täcker huvuddelen av kostnaderna, arvoden samt resor, för seminariet, resten kan täckas av delar av Minervas budget. Anne Brügge undersöker hur mycket Gläfs förväntas bidra till arvodena för Mats Dolatkhah och Lars Höglund.

  Beslutades att seminariet ska vara kostnadsfritt för deltagarna. Anmälan, som Susanne Steneros tar emot, ska vara bindande. Madeleine undersöker om anmälan även kan tas emot av Monika Johansson vid BHS. Anmälda deltagare som inte infinner sig debiteras 200 kr.

  Beslutades att inbjudan går ut med e-post. Sista anmälningsdagen sattes till 9 september. Alla Gläfsmedlemmar uppmanades att snarast skicka namn och e-postadresser till tänkbara seminariebesökare. Susanne Steneros kommer också att se till att alla deltagare får namnlappar.
 • Anne Brügge fick även i uppdrag att kontakta Nobelmuseet, medlem i Gläfs, för att fråga om de kan bidra till kostnaden att trycka en ny Gläfsfolder.
 • Deltagarna spånade om Gläfs framtida verksamhet. Alla uppmanades komma med förslag vid nästa möte, då vi också sammanfattar seminariet.
 • Nästa möte: 8 oktober kl 13.00 i Författarnas hus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.