Nätverksmöte 2014-02-05

Närvarande: Anders, Sonja, Anne, Beata, Madeleine, Göran, Bengt-Erik, Carl-Johan, Magnus, Lena, Johanna.

Magnus meddelar att Ida Westin kommer att ersätta Lars Rydqvist som representant för Nobelbiblioteket.

Karin Sandberg har meddelat att hon ej kunde närvara denna gång.

Anne berättar att vi fått 30 000 kr från Författarförbundet för mötes- och tryckkostnader, och seminariekostnader.

Bengt-Erik berättar att bokmässan visat intresse för att ordna seminarium kring facklitteratur för unga. Medverkande Mats Wänblad, Sassa Buregren och Bengt-Erik. Moderator Anne. Arrangör Natur och Kultur. Be om att få 45 min. Besked från mässan troligen under mars.

Göran kommer att prata om teknisk allmänbildning hos unga på bokmässan. Arrangör Studentlitteratur.

Broschyren ska ordnas av Sonja o Thomas o vara klar till 18 mars i samband med Skolportens konferens om skolbibliotek

Samarbete Gläfs och Svenska Akademien när det gäller seminarier? Vi vill att lärare och bibliotekarier är målgrupper. Frågan kommer att ligga på Idas bord, eftersom det var en av Lars uppgifter. En träff som ägnas denna fråga är önskvärd, förslagsvis nästa möte. Tidsplan för seminarium förslagsvis våren 2015. Planera redan i förväg för att seminariet ska publiceras i bokform.

Den 16 maj har Minerva seminarium om det litterära reportaget, då Anders medverkar, och Anna Ljungqvist, som skrivit avhandling om ämnet.

Calle om forskningsseminarium på Nobelmuseet. Policyn har ändrats så att seminarierna ska ha tydlig koppling till Nobelpriset, och därför blir det svårare att ha barns läsning/sakprosa i skolan som fokus. Vi får försöka omformulera. Tänkbart fokus: författarrösten. Utgå från Selma Lagerlöf och Nils Holgersson? »Vad har hänt efter Holgersson?« Fundera vidare till nästa möte. Bjuda in kognitionsforskare som Klingberg, Gärdenfors? Målsättning hösten 2014, om vi hinner få med det i programmet.

Madeleine om uppdragsutbildning genom BHS. Hon ska träffa Margareta Lundberg Rodin från BHS och prata vidare om idén. Johanna har kontaktat Anna Lyngfelt, på GU, om samarbete med tanke på deras forskningsprojekt »Läsa mellan raderna«. Hon var positiv till samarbete och ska prata med kollegerna i Karlstad.

Anne om kontakt med Kamratposten, som enligt uppgift inte vill recensera fackböcker. Detta dementerade de dock, men medgav att så ofta ändå blir fallet, eftersom man inte tycker sig ha fackkunskaperna. Vi konstaterar att påtryckningen kan vara värdefull. Sonja pratar också om att kontakta tidskriften Respons om att ta upp facklitteratur för barn.

Nina Fridh ska tillfrågas om medverkan i Gläfs, liksom Ann Boglind.

Lena tar upp ämneslärarföreningar. Svensklärarföreningen är mycket aktiv, men hur är det med andra ämnen? Vi försöker undersöka detta.

Nästa möte förslagsvis fredag 11 april eller tisdag 22 april (beroende på när Ida har möjlighet).

Antecknade gjorde Johanna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.