Nätverksmöte 2019-02-06

Gläfs möte 6 februari 2019, Författarnas hus

Närvarande: Anne Brügge, Madeleine Hjort, Ylva Herholz, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimwall, Lena Kjersén Edman, Ghazi A Khurshid, Helene Rundgren, Beata Arnborg

1.Om möjligheten till seminarieserie om att sprida och läsa sakprosa på Stockholms stadsbibliotek. Ida Westin, bibliotekarie på SSB kunde inte närvara på mötet med sände följande mail i frågan, som inledningsvis poängterar SSBs minskade budget och fortsätter:

”MEN det finns en möjlighet att vi kan söka och få pengar från Kulturrådet och statens ”Stärkta bibliotek” – satsning på folkbiblioteken. I och med att barn och unga är prioriterade målgrupper i satsningen, tror jag att denna goda idé med läsfrämjande av sakprosa i skolan (och på bibliotek) kan ha chans att få bidrag. Även kompetensutveckling är ett område som Kulturrådet är benägna att bidra till, och även det stämmer ju in på seminarieserien. Jag ska skicka in ett förslag till min chef […] så får vi se hur SSB rangordnar alla interna förslag som vi i biblioteket inkommer med.”

Mötet diskuterade dels vikten att tipsa om sakproseböcker för barn (Bengt-Erik Engholm), dels vikten av att utbilda lärare och bibliotekarier i bokprat om sakprosa (Lena Kjersén Edman). Vi diskuterade också till vilken instans Gläfs ska vända sig med information: medieteket, SKL eller politiker. Vidare föreslogs en serie om tre seminarier och diskuterades hur dessa ska hänga ihop, i teman, i åldrar eller i skolstadier. Mötet beslutade att Madeleine Hjorth och Bengt-Erik Engholm får fortsätta att diskutera med Ida Westin.

2. Anne Brügge läste en hälsning från Johanna Pettersson, Mölnlycke, som har svårt att hinna delta i våra möten på grund av avståndet. Beslutades att vi frågar skolbibliotekarie Cilla Dahlén om hon vill delta i Gläfs. Lena Kjersén Edman kontaktar henne.

3. Ylva Herholz, Helene Rundgren och Bengt-Erik Engholm rapporterade från mötet mellan Gläfs och Författarcentrum Öst denna månad. Det beskrevs som ett mycket konstruktivt möte. FCÖs representanter, Stig Hansén och Alf Kyhlén, bekräftade Gläfs kritik att sakprosan var dåligt representerad i deras utbud. Stig Hansén föreslog att Gläfs i fortsättningen ska vara remissinstans till Författarcentrums skiss för handledning till lärare, en handledning där även Gläfs ska nämnas. I den ska också understrykas att användningen av sakprosa har stöd i läroplanen. Underströks att vår anmodan till FCÖ även måste gälla andra Författarcentrum. Alf Kyhlén, FCÖ, hade vid mötet understrukit svårigheten att nå skolor Stockholmsområdet. Madeleine Hjort föreslog att Gläfs skulle tänka ut ett projekt för att nå skolor i Stockholmsområdet. Bengt-Erik Engholm påminde om läsfrämjandets kampanj ”Läsning pågår”. Helene Rundgren påpekade vikten av att stödja lärare och skolbibliotekarier med tips om sakprosa, ex om rymden. Lena Kjersén Edman påtalade att böcker finns men lärare känner inte till dem. Madeleine Hjort underströk att skolan numera är mer läroboksinriktad och att det därför är svårare att argumentera för sakprosan. Beslutades att Ylva Herholz bjuder in FCÖ till nästa möte. Helene Rundgren skriver en kort version av ?????

4. Bokmässan. Bengt-Erik Engholm har varit i kontakt med Biblioteksföreningen. Gläfs har möjlighet att få arrangera ett 20-minutersseminarium på Lärarscenen. Arbetsrubrik: ”En sann historia” alternativt: ”Baserat på en sann historia” Madeleine Hjort föreslog att vi försöker göra ett längre och ett kortare seminarium med samma tema: Varför bibliotek och skolbibliotek inte satsar mer på sakprosa? Föreslogs att Johanna Petersson, Mölnlycke, får vara det goda exemplet och berätta om sin satsning på sakprosa. Ett förslag på 45-minutersseminarier ska vara inlämnat under februari bokmässans. Anne Brügge kontaktar Författarförbundets Ewa Ulander för att undersöka om vi kan samarrangera det längre seminariet med förbundet.

5. Ny samarbetspartner. Bengt-Erik Engholm söker kontakt med Södertörns nya skolbiblioteksutbildning för eventuellt framtida samarbete.

6. Minervas seminarium i Uppsala 8/2 med titeln Sanning och stil. Lena Kjersén Edman reser för Gläfs räkning och rapporterar. Ghazi A Khurshid kommer också att delta.

7. De nordiska sakprosaseminarierna. Helsingfors. Pirjo Hiidenmaa har skickat en första version av programmet för Helsingfors i mars. Där kan noteras kl 9.15 den 8 mars: ”Sakprosa, Pisa, skolan, Vad har sakprosaforskningen att ge åt skolan och läroplanen?” Anne Brügge undersöker om Barbro Westlund kan delta. Köpenhamn i september. Tema: Skolan och sakprosa. Bestämdes att Turid?? Och Madeleine Hjort deltar.

8. Ylva Herholz har upptäckt ett korrekturfel i vår broschyr, ett infinitivmärke saknas. Beslutades att snarast rätta den elektroniska versionen, samt senare föra ut broschyren elektroniskt till flera myndigheter och forum. Alla uppmanades att till nästa möte föreslå lämpliga instanser.

9. Anne Brügge skriver om Gläfs till Författarförbundets verksamhetsberättelse.

10. Nästa möte hålls den 27 maj 2019 kl 14 – 16 i Författarnas hus. OBS! Ny eftermiddagstid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.