Nätverksmöte 2020-03-06

Gläfsträff 6 mars 2020 i Författarnas hus

Deltagare: Anne Brügge, Göran Grimvall, Ylva Herholz, Madeleine Hjort, Ghazi A. Khurshid, Helen Rundgren, Barbro Westlund. Särskilt inbjuden gäst under punkt 1: Tove Mejer.

1. Vi välkomnade Tove Mejer från Utbildningsdepartementets U 2019:04, Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel. Hon arbetar tillsammans med Anna Medin och Gustav Fridolin är s.k. särskild utredare. Utredningen ska redovisas senast den 30 november 2020. Tove berättade om utredningen och ställde frågor till oss om läromedel och övrigt och sakprosa som övrigt studiematerial. Vi berättade om Gläfs hjärtefrågor, våra erfarenheter från olika pilotprojekt där faktagranskning ingår och behovet av samarbete kring läsning av sakprosa mellan skolbibliotek och lärarkollegier.

2. Inför Bok- och biblioteksmässan i höst enades vi om att med Barbro Westlunds nya bok och Helen Rundgrens Boken om L som grund föreslå en programpunkt för Lärarscenen: ”Mera kunskap – mindre rädsla” (prel. titel) med underrubriken Sakprosa i skolan. Anne Brügge som moderator. Ingen av oss tar arvode. Anne ber Susanne hjälpa till med en budget som innefattar reseersättning och en hotellnatt för Barbro och Helen. Barbro uppmanar sitt förlag att skicka boken till övriga i panelen.

3. Antologin: Vi behöver ha ett särskilt möte för att diskutera underlaget som den mindre gruppen skickat ut. Det som saknas är en synopsis med klara namn på skribenter, en tänkt målgrupp, helst en formulerad inledning och ett eller ett par provkapitel. En översikt över marknaden, d.v.s. en förklaring till varför just vår bok tillför något nytt krävs också. Vi behöver också en redaktör som tar på sig huvudansvaret för publikationen. NoK har en mall för hur ett effektivt synopsis skall skrivas. Först sedan detta är gjort kan vi lägga fram vårt förslag till ett förlag.
Vi vill uppmana gläfsare, som vill skriva något kapitel på temat sakprosa i skolan eller kan tipsa om andra skribenter, att höra av sig till någon av oss.

5. En påminnelse om Författarförbundets nystartade kampanj ”Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget”. Den 23 april och en vecka framåt kommer författare och översättare att synas och höras på så många lokala bibliotek som möjligt.

6. Nästa möte bestämdes till den 18 maj 2020 kl. 14–16 i Författarnas hus.

Antecknat av Anne Brügge

Nätverksmöte 2020-01-20

Gläfs möte på Författarförbundet, årets första möte

måndag den 20 januari 2020 kl. 13.00-15.00

Närvarande: Anne Brügge, Göran Grimvall, Ylva Herholz, Madeleine Hjort, Ghazi A. Khurshid, Helen Rundgren, Barbro Westlund.
Inbjuden gäst: Louise Hedberg, kanslichef Svenska Akademien.

1. Rapport om Minervas seminarium Om konsten att berätta sanningen. Ett välbesökt seminarium med flera bra paneldeltagare.

2. Bokgruppen har lämnat in ett synopsis till Natur & Kultur. Ännu har ingen återkoppling hunnits med. Bra att nu bokens synopsis finns på förlaget för ställningstagande.

3. Helen Rundgren berättade lite om sin resa till Ryssland. Hon var där för att tala om sin till ryska översatta bok om rymdhunden Lajka. Det finns andra rymdhundar som är mer kända för barn i Ryssland, Bjelka och Strelka. Berättelsen om Lajka är mer nedtonad och för många ett politiskt känsligt tema. Lajka blev känd över världen för att hon egentligen blev dödad i ett djurförsök och det blev inte så hjältemodigt i det långa loppet. Ryssland vill ha mer lyckade berättelser lagda till historieskrivningen. Det var alltså inte utan viss spänning Helen tog sig an uppdraget att åka dit och prata om Lajka men hon möttes mestadels av lärare, bibliotekarier, museipersonal och framförallt barn som var väldigt glada över besöket.

4. Bokmässan. Vi talade om bokmässan och förslag på rubriker till ett Gläfs-seminarium. Bokmässans egen rubrik för året är LÄS! LÄS! LÄS!
Ett förslag på rubrik till Gläfs seminarium: Mer kunskap mindre rädsla.
En annan rubrik som kom upp är: LÄS, LÄS, FAKTA!
Barbro Westlund och Helen Rundgren är intresserade av att driva frågan om ett Gläfsseminarium på bokmässan.

5. Modersmålsböckerna är tydligen fortfarande under horisonten.
Ghazi har talat med en S-politiker som tar frågan vidare till Utbildningsutskottet!
Ghazi har också förankrat frågan med Utbildningsdepartementet, där ärendet lämnats till registraturen. Ghazi följer ärendet och uppdaterar oss vid nästa möte.

6. Vår inbjudna gäst Louise Hedberg, kanslichef Svenska Akademien.
Vi informerar Louise om bakgrunden till inbjudan, nämligen att med olika insatser öka intresset för sakprosa i skolan.
Gläfs projekt om att läsa sakprosa i skolan som genomfördes 2015 i ett antal skolor i Stockholm och Göteborgsregionen syftade till att lyfta sakprosan i undervisningen och på skolbiblioteken öka insikten om sakprosans kvaliteter. Ett bra projekt som genomfördes med stort intresse och allvar från medverkande skolor. Avslutades med en halv dags seminarium på Börssalen, Svenska Akademien, med medverkan av Peter Englund och dåvarande kanslichefen. Även skolor som medverkat i projektet föreläste och forskare medverkade. En full sal och ett intressant program.
Sara Danius engagerade också några av Akademiens ledamöter i en sakprosagrupp. Den har sedan varit passiv, då mycket annat hänt.
Gläfs vill efterhöra med Svenska Akademien om de är intresserade av ett fortsatt samarbete och/eller samverkan.
Louise H kom upp med en första idé, att problematiken kring sakprosan kan vara ämne för ett samtal i samband med att Akademien delar ut Svensklärarpriset.
Ett motsvarande samtal skulle också kunna initieras i samband med att Bibliotekariepriset delas ut.
Fokus på mötets dialog riktades mot sakprosans kvalitativa utveckling vad avser gestaltning och information om fakta. Viktigt att peka på sakprosans kapacitet och att unga gärna läser sakprosa, men att skolan ofta lyfter skönlitteraturen som den primära läsningen. Barbro W som är läsforskare pekade på vikten av att barn och unga läser både sakprosa och skönlitteratur då texterna och läsningen ställer helt olika krav och att läsförmågan behöver tränas regelbundet.
Talade om att kanske också skapa Poddar kring aktuella samtalsämnen som rör sakprosan i skolan.

Beslutade att
Louise tar med sig resonemangen till Akademien och återkommer när hon har något att meddela. Beslutade också att bjuda in Gustav Fridolin som utreder skolbiblioteken och framtidens läromedel för att med honom tala om sakprosans betydelse.

7. Noterade med tacksamhet Johanna Petterssons idé som kom på mailen att Gläfs kan delegera arbetsuppgifter mailvägen. Det ska vi tänka på!

8. Nästa möte inträffar fredag den 6 mars kl. 14–16.

Anteckningarna förda av Madeleine Hjort

Nätverksmöte 2019-11-08

Anteckningar från Gläfs den 8 november kl 13-15 i Författarnas hus, Stockholm

Närvarande: Anne Brügge (antecknar), Göran Grimvall, Bengt-Erik Engholm, Madeleine Hjort, Ghazi A. Kurshid, Helen Rundgren och Barbro Westlund.

1. Bengt-Erik och Helen presenterade sin plan för en bok med råd om hur sakprosa kan användas i undervisning på förskolan och lågstadiet. Målgruppen är lärare och bibliotekarier, men också föräldrar kan inspireras av vår bok. Huvudinnehållet är praktiska exempel (det goda exemplets pedagogik) som kan övervinna det motstånd som många känner inför högläsning av fackböcker. ”Tänk om barnen kommer med följdfrågor, och jag inte kan svara?” (Svar: Jag vet faktiskt inte, men då försöker vi ta reda på mer). ”Tänk om barnen inte sitter stilla när jag läser?” (Svar: Använd din berättarröst). Faktaförmedling och träning av kritiskt tänkande är det omedelbara syftet med att välja en fackbok, men vi vill särskilt lyfta fram fackbokens roll i läsinlärningen, att hjälpa barn till ökad läsförståelse och ökat ordförråd. I en fördjupning kan en forskare beskriva de senaste rönen kring barns läsning av sakprosa, till exempel hur man i Kanada involverat föräldrar i läsandet. Beslut: Helen rensar fram bakgrund och upplägg i gruppens rapport och de presenterar idén för Natur & kultur efter nyår.

2. Göran berättade om projektet NTA, Naturvetenskap och teknik för alla, med undervisningsmaterial som lärare får använda om de först går en kurs om hur det används. NTA köper in lådor till utbildningssamordnare i de cirka 100 kommuner som är med i projektet. Materialet är skrivet av läromedelsförfattare och granskat av KVA, Kungliga vetenskapsakademien och IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien.

3. Flera av oss går på Minervas medlemsmöte 11/11 om konsten att berätta sant och genom sakprosa delta i det ”offentliga samtal som definierar samtiden”. I inbjudan ställs frågan: ”Hur förför man läsaren utan att ge avkall på fakticiteten?” Deltagare: Henrik Berggren, Magnus Linton och Helena Granström. Mötet kan ge oss en grund för planeringen av bokmässan 2020, då vi vill arrangera ett storseminarium om att läsa sakprosa för barn. Kanske i samarbete med Minerva.

4. Helen berättade om sin bok Berättelsen om lilla L och rymdhunden Lajka, som hon strax skulle ta med till Ryssland, en bok som börjar i en berättelse men går över i sakprosa. Ett intressant sätt att dra in läsaren.

5. På nästa Gläfsträff i slutet av januari hoppas vi få med Svenska Akademiens kanslichef Louise Hedberg, som hade förhinder idag. Det gäller samarbete kring ett nytt Gläfs-seminarium. Madeleine ger henne några alternativa mötesdagar. Helen lovade att köpa fikabröd till det mötet.

Nätverksmöte 2019-08-30

Anteckningar från Gläfs den 30 augusti kl 14-16, Författarnas hus, Stockholm

Närvarande: Anne Brügge (antecknar), Göran Grimvall, Bengt-Erik Engholm, Ylva Herholz, Madeleine Hjort, Ghazi M. Kurshid och Helen Rundgren.

1. Den magiska kulan: Vi diskuterade utfallet av översättningarna till hemspråk. Projektet är slutfört. I stort sett har det varit framgångsrikt och vi fick uppmärksamhet för de första utgåvorna, men det är svårt att skilja mellan språkundervisning och kulturförmedling och först i efterhand upptäckte vi i den arabiska versionen inslag som snarare var tillägg än översättning. Ghazi har haft kontakt med en socialdemokrat i Utbildningsutskottet som tycker att kontrollen över läromedel i hemspråks är en politisk fråga och vill ta upp den i partigruppen. Bengt-Erik nämnde att Fenix förlag ger ut svenska böcker på arabiska och kan ha nyttiga erfarenheter.

2. Antologin: Madeleine tog upp frågan ur en ny vinkel. Som en del i det demokratiska projektet skulle vi kunna göra en mindre omfattande bok, eller två – en för barn och en för pedagoger, den senare laddad med konkreta tips utöver kortfattad teori om vad sakprosa är. Madeleine, Helen och Bengt-Erik träffas under hösten och gör en plan över innehåll och möjliga skribenter. Bengt-Erik är sammankallande.

3. Författarcentrum Öst: Helen rapporterade att samarbete med sakprosaförfattare nu finns inskrivet i deras mål. De är i gång med att göra hemsidan enklare, så att det skall bli lättare att beställa ett ämne för författarbesök, och då kan FC hjälpa till att hitta lämplig författare.

4. Källkritik: Den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA) gör undersökningar om allmänhetens förtroende för vetenskapen och främjar dialog mellan forskare och övriga samhället. En möjlig samarbetspartner för Gläfs.

5. Samarbete med bibliotek: Madeleine berättade att Kungliga biblioteket finansierar lokaler, inköp och utlån till hela landet för Internationella biblioteket, men inte personal eller evenemang. En gång per år hör de med biblioteket hur verksamheten fungerar, men vad de kommer fram till är omöjligt att ta reda på, eftersom KB inte svarar på frågor. Försök till kontakt pågår.

6. Bokmässan 2020: Vi önskar oss tre evenemang, ett stort seminarium ”Måste det vara sant?”, något på lärarscenen om hur sakprosan kan användas i undervisning och något på litteraturscenen. Möjliga deltagare nämndes Magnus Linton (boken Text & stil), Jonna Bornemark, Emma Frans, Åsa Wigforss. Göran: Man kan klara sig med ganska mycket felaktigheter och ändå genom teser och teorier få fram en poäng. Exempel: Hur en vattendroppe tecknas och skylten om att en bro kan skadas av vibrationerna om många går i takt.

7. Nytt seminarium hos Svenska Akademien: Madeleine kontaktar kanslichefen Louise Hedberg om samarbete med Gläfs kring sakprosan och unga generationer.

8. Nästa Gläfsträff: Den 8 november kl 13.

Nätverksmöte 2019-05-27

Nätverket Gläfs möte den 27 maj 2019 i Författarnas hus

Närvarande: Anne Brügge, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimvall, Ylva Herholz, Madeleine Hjort, Ghazi M. Khurshid, Fredrik Lagerqvist (Författarcentrum Öst), Johanna Pettersson och Helen Rundgren.

1. Vi hälsade Fredrik Lagerkvist välkommen. Gläfs första möten ägde rum i deras lokal, så nu får vårt samarbete en nystart. Gläfsaren Helen Rundgren har glädjande nog blivit ordförande i i Författarcentrum Öst.

2. Fredrik arbetar med Läsning pågår, ett projekt i Linköping, Eskilstuna och Stockholm, till stor del med skönlitteratur vilket är ett krav från kulturförvaltningarna som betalar. Skolbibliotek skickar ut böcker till skolorna. På förskolenivå är en liten del sakprosa. Skolorna vill nog ha sakprosa med, tror Fredrik.

”Skapande skola”-projekt får ofta pengar, men där är sällan skrivande/läsande inkluderat. Fredrik vill föreslå styrelsen att föra projektet ett steg vidare genom att inkludera litterära fackböcker.

2. Nu finns Den magiska kulan på kurdiska, somaliska och arabiska, men den senare har inslag i översättningen som går emot projektets syfte. Ghazi såg detta för sent. Författaren Mats Wänblad och vi väntar nu på vad Natur och Kulturs Eva Postrup gör. Kommer boken att dras in? Ska vi ordna ett seminarium om översättning?

3. Bokmässan. Bengt-Erik föreslår vi direkt i höst tar fram program som passar nästa års tema, ”Läsning”. I år har Bengt-Erik med Katarina Kuick och Ingela Korsell ett program om Pax-serien. Ingela har även skrivit om läsande o läroböcker. Vi kan fråga författaren Pia Visén som också skrivit om läsning på gymnasienivå.

4. Vi vill ordna ett seminarium hos Svenska Akademien, som förspel till kommande samarbete med Stockholms Stadsbibliotek. Målgrupp lärare och skolbibliotekarier, skolledare och beslutsfattare. Namn till panelen: Emma Frans som pedagogiskt presenterar forskningsrön och reder ut fördomar, vår gläfsande läsforskare Barbro Westerlund, Åsa Wigfors själv som intresserat sig för sakprosan och skolan och skrivit om faktaresistens. Vi frågar Louise om vägen till rätt person. Arbetsrubrik: Bilden av verkligheten, sakprosa som läsupplevelse.

5. Bengt-Erik lovade att göra om Gläfs facebooksida till en grupp, så att det blir enklare att skriva på sidan.

6. Nästa möte blir den 30 augusti 2019 kl. 14-16.

Antecknat av Anne Brügge

Nätverksmöte 2019-02-06

Gläfs möte 6 februari 2019, Författarnas hus

Närvarande: Anne Brügge, Madeleine Hjort, Ylva Herholz, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimwall, Lena Kjersén Edman, Ghazi A Khurshid, Helene Rundgren, Beata Arnborg

1.Om möjligheten till seminarieserie om att sprida och läsa sakprosa på Stockholms stadsbibliotek. Ida Westin, bibliotekarie på SSB kunde inte närvara på mötet med sände följande mail i frågan, som inledningsvis poängterar SSBs minskade budget och fortsätter:

”MEN det finns en möjlighet att vi kan söka och få pengar från Kulturrådet och statens ”Stärkta bibliotek” – satsning på folkbiblioteken. I och med att barn och unga är prioriterade målgrupper i satsningen, tror jag att denna goda idé med läsfrämjande av sakprosa i skolan (och på bibliotek) kan ha chans att få bidrag. Även kompetensutveckling är ett område som Kulturrådet är benägna att bidra till, och även det stämmer ju in på seminarieserien. Jag ska skicka in ett förslag till min chef […] så får vi se hur SSB rangordnar alla interna förslag som vi i biblioteket inkommer med.”

Mötet diskuterade dels vikten att tipsa om sakproseböcker för barn (Bengt-Erik Engholm), dels vikten av att utbilda lärare och bibliotekarier i bokprat om sakprosa (Lena Kjersén Edman). Vi diskuterade också till vilken instans Gläfs ska vända sig med information: medieteket, SKL eller politiker. Vidare föreslogs en serie om tre seminarier och diskuterades hur dessa ska hänga ihop, i teman, i åldrar eller i skolstadier. Mötet beslutade att Madeleine Hjorth och Bengt-Erik Engholm får fortsätta att diskutera med Ida Westin.

2. Anne Brügge läste en hälsning från Johanna Pettersson, Mölnlycke, som har svårt att hinna delta i våra möten på grund av avståndet. Beslutades att vi frågar skolbibliotekarie Cilla Dahlén om hon vill delta i Gläfs. Lena Kjersén Edman kontaktar henne.

3. Ylva Herholz, Helene Rundgren och Bengt-Erik Engholm rapporterade från mötet mellan Gläfs och Författarcentrum Öst denna månad. Det beskrevs som ett mycket konstruktivt möte. FCÖs representanter, Stig Hansén och Alf Kyhlén, bekräftade Gläfs kritik att sakprosan var dåligt representerad i deras utbud. Stig Hansén föreslog att Gläfs i fortsättningen ska vara remissinstans till Författarcentrums skiss för handledning till lärare, en handledning där även Gläfs ska nämnas. I den ska också understrykas att användningen av sakprosa har stöd i läroplanen. Underströks att vår anmodan till FCÖ även måste gälla andra Författarcentrum. Alf Kyhlén, FCÖ, hade vid mötet understrukit svårigheten att nå skolor Stockholmsområdet. Madeleine Hjort föreslog att Gläfs skulle tänka ut ett projekt för att nå skolor i Stockholmsområdet. Bengt-Erik Engholm påminde om läsfrämjandets kampanj ”Läsning pågår”. Helene Rundgren påpekade vikten av att stödja lärare och skolbibliotekarier med tips om sakprosa, ex om rymden. Lena Kjersén Edman påtalade att böcker finns men lärare känner inte till dem. Madeleine Hjort underströk att skolan numera är mer läroboksinriktad och att det därför är svårare att argumentera för sakprosan. Beslutades att Ylva Herholz bjuder in FCÖ till nästa möte. Helene Rundgren skriver en kort version av ?????

4. Bokmässan. Bengt-Erik Engholm har varit i kontakt med Biblioteksföreningen. Gläfs har möjlighet att få arrangera ett 20-minutersseminarium på Lärarscenen. Arbetsrubrik: ”En sann historia” alternativt: ”Baserat på en sann historia” Madeleine Hjort föreslog att vi försöker göra ett längre och ett kortare seminarium med samma tema: Varför bibliotek och skolbibliotek inte satsar mer på sakprosa? Föreslogs att Johanna Petersson, Mölnlycke, får vara det goda exemplet och berätta om sin satsning på sakprosa. Ett förslag på 45-minutersseminarier ska vara inlämnat under februari bokmässans. Anne Brügge kontaktar Författarförbundets Ewa Ulander för att undersöka om vi kan samarrangera det längre seminariet med förbundet.

5. Ny samarbetspartner. Bengt-Erik Engholm söker kontakt med Södertörns nya skolbiblioteksutbildning för eventuellt framtida samarbete.

6. Minervas seminarium i Uppsala 8/2 med titeln Sanning och stil. Lena Kjersén Edman reser för Gläfs räkning och rapporterar. Ghazi A Khurshid kommer också att delta.

7. De nordiska sakprosaseminarierna. Helsingfors. Pirjo Hiidenmaa har skickat en första version av programmet för Helsingfors i mars. Där kan noteras kl 9.15 den 8 mars: ”Sakprosa, Pisa, skolan, Vad har sakprosaforskningen att ge åt skolan och läroplanen?” Anne Brügge undersöker om Barbro Westlund kan delta. Köpenhamn i september. Tema: Skolan och sakprosa. Bestämdes att Turid?? Och Madeleine Hjort deltar.

8. Ylva Herholz har upptäckt ett korrekturfel i vår broschyr, ett infinitivmärke saknas. Beslutades att snarast rätta den elektroniska versionen, samt senare föra ut broschyren elektroniskt till flera myndigheter och forum. Alla uppmanades att till nästa möte föreslå lämpliga instanser.

9. Anne Brügge skriver om Gläfs till Författarförbundets verksamhetsberättelse.

10. Nästa möte hålls den 27 maj 2019 kl 14 – 16 i Författarnas hus. OBS! Ny eftermiddagstid.

Nätverksmöte 2018-11-30

Gläfsmöte på Författarnas hus.

Närvarande: Anne Brügge, Madeleine Hjort, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimwall, Ghazi A Khurshid, Barbro Westlund, Ida Westin, Ylva Herholz.

(Beata Arnborg var på väg, men fick vända hem igen pga strul i kollektivtrafiken.)

1. Ghazi K presenterar senaste nytt i ABC-boks-projektet – bl.a att han varit på möte med Språkcentrum om böckerna, och är inbjuden att deltaga i kommande möte med enhetschefer vid Språkcentrum framöver. Han har också varit i kontakt med Läromedia, i Örebro. Ghazi uppmanas att inte ta på sig för mycket av det som borde vara förlagets uppgift … (NoK). Publiceringen av artikel i Pedagogiska Magasinet dröjer; ovisst när den kommer in.

Bengt-Erik berättar – för kännedom – om ett möte där det nya förlaget Fenix presenterade sig och sin utgivning; det är specialiserat på barnlitteratur på arabiska, och flera modersmålslärare var på plats.

I samband med samtalet på temat skickar Ghazi runt sin bok om kurdiskt skriftspråk och dess alfabetiska variationer. Intressant och fascinerande, var det allmänna omdömet.

2. Madeleine H föreslår en seminarieserie om olika sätt att sprida och läsa sakprosa, på Stockholms stadsbibliotek. Kanske med olika målgrupper inbjudna? Ida
(bibliotekarie där) redan införstådd, och ska förankra förslaget hos relevanta befattningshavare på biblioteket – som nyligen också fått pengar från Kulturrådet, bl.a för just barn- och ungdomsverksamheten, rapporterar hon. En arbetsgrupp bildas (Madeleine, Ida, Bengt-Erik, Ylva) för att arbeta med projektet. Förmodligen måste medel till sådana seminarier sökas också från andra håll. Bestämdes att Ida återkopplar till Madeleine efter diskussion med kollegor på biblioteket; planen är att efterhand diskutera fram ett koncept mejl-ledes. Arbetsgruppsmöte bestäms längre fram.

3. Göran G påminner om IVAs (Ingenjörsvetenskapsakademin) 100-årsjubileum nästa år, och att då bl.a. skolbarn/-ungdomar bussas till temadag om kritiskt och vetenskapligt tänkande; han skickar en länk om evenemanget till Gläfsmedlemmarna.

4. Ylva rapporterar om samtalen med Författarcentrum Öst (ordf. Stig Hansén) angående förmedling av sakprosaförfattare. Vi är inbjudna till möte med FCÖ den 9/1; beslöts att en delegation från oss går på detta (Ylva, Bengt-Erik och på förslag Helen R, som dock måste tillfrågas först).

5. Ska vi skicka en delegat till Helsingfors-seminariet om läsning av sakprosa i mars? Räcker vår lilla budget (27.500:- för 2019, från SFF)? Resonemang om detta. Visar sig att det också i september är ett sakprosaseminarium (med skolanknytning!) – i Köpenhamn. Ska vi kanske åka dit allihop? Miljövänlig resa per tåg är då också möjlig … Ska Gläfs i så fall också framträda? Vi funderar vidare.

6. Läxa för alla: att tänka ut (och gärna sondera) hur vi kan samarbeta med annan aktör/sammanslutning kring och på bokmässan – och som s.a.s. kan släppa in oss på sin scen. Kanske med Biblioteksscenen? Bengt-Erik undersöker. Vi kollar med FCÖ om saken också – d.v.s om Författarscenen – på mötet 9/1.

7. Kort prat om Minervas utannonserade seminarium i Uppsala 8/2, Sanning och stil. Matnyttigt, och bra om åtminstone någon av oss deltar.

8. Förslag att gruppen i möjligaste mån håller sig till kärnverksamheten. Hur angelägna insatser det än finns att göra, vid sidan om detta. Kanske något att tänka på, inför framtida åtaganden, och kanske att tala vidare om.

9. Övriga punkter: smått och gott om bl.a bristerna i registreringen av sakprosa-utlån, och om Folk & Kulturs och andra kulturaktörers arvodespolicy.

Antecknat av Ylva H

Nätverksmöte 2018-10-22

Gläfs-möte på Författarnas hus

Närvarande: Anne Brügge, Ylva Herholz, Ghazi A Khurshid, Barbro Westlund, Madeleine Hjort, Beata Arnborg

1. Anne Brügge, Ghazi A Khurshid och Barbro Westholm rapporterade om Gläfs lyckade medverkan på årets bokmässa i Göteborg. Mässan skyltade stort med Gläfs program redan i entrén. Under titeln ”Vad är vitsen med en gemensam läsebok – och på olika språk? samtalade Barbro Westlund, Bengt-Erik Engholm, Ghazi A Khurshid och Sara Persson informativt och otvunget.

2. Projekt med översättning av ABC-klubben från NoK. Bengt-Erik Engholm arbetar nu med den andra läseboken på kurdiska. Den ska tryckas i februari tillsammans med de första böckerna på arabiska och somaliska. Bengt-Erik hoppas också bli färdig med en tredje på kurdiska inom kort.

Barbro har berättat om och visat boken för 150 lärarstudenter om projektet, vilket väckt stort intresse.

Ghazi informerar att han talat med NoK om att finna författare/översättare till fler språk. NoK vill dock avvakta för att se hur de nu lanserade böckerna tas emot. De kommer att finnas med i NoK:s katalog som skickas ut i januari, liksom LäroMedia bokhandel. Böckerna visas/visades även på Skolforum i Älvsjö 29-30 oktober.

Ghazi vill nå fler modersmålslärare för att berätta om översättningsprojektet. Barbro tipsade om Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Han kommer också att ta kontakt med SKL för att via dem nå ut till fler kommuner.

3. Barbro Westlund är inbjuden av regeringskansliet till ett seminarium om framtidens skola. Arrangörer är Utbildningsdepartementet och EU-kommissionen. Hon kommer att framföra vikten av att läsa sakprosa, och rapporterar vid nästa Gläfs-möte.

Barbro medverkar i en intervju på UKÄ, Universitetskanslerämbetet, och kommer att trycka på vikten av att även sakprosa får en plats i skolan. Hon inleder ett projekt med Junibacken, som eventuellt kan vara intressant även för Gläfs

Madeleine påpekade bristen på sakprosa i skolbiblioteken. Hon anser att vi måste nå ut med information till bibliotekarier om vikten av sakprosa liksom kunskap om hur man högläser och samtalar om sakprosa.

4. Den av Gläfs tidigare planerade sakprosaboken diskuterades. Ska vi rikta oss till lärare eller till barn? Bör vi samarbeta med Minerva? Beslöts att vi skulle fundera vidare.

5. Ylva Herholz rapporterade om sina två telefonmöten med Stig Hansén, ordförande för Författarcentrum Öst. Hon hade redogjort för vårt missnöje med förmedlingen av sakprosa. Han upplyste att man arbetade för att få en förbättring. Han nämnde också att FCÖ har ett nytt skolprojekt som bland annat syftade till att bredda skolbibliotekens arbete. Ylva föreslog ett samarbete med Gläfs. Beslutades att vi ska återknyta med såväl ordföranden som Åsa Nordlinder på kansliet. Anne påminde om att Gläfs från början hade fört samtal om samarbete med FCÖ.

6. Den nya broschyren. Alla var nöjda med Thomas Grundbergs arbete och framförde ett tack till honom. Beslutades att sprida texten ur den till landets bibliotek via mail, snarare än att skicka broschyrer som lätt förbises. Anne Brügge rådgör med Johanna Pettersson.

Madeleine Hjort kommer att träffa Författarförbundets regionala biblioteksbevakare 5/11. Hon tar med broschyrer till dem och ber dem sprida kunskap.

7. Nästa möte: 30 nov 2018 kl 10.00 i Författarnas Hus.
På dagordningen:

  • Ghazi inleder mötet med tankar och språk och översättningssvårigheter med utgångspunkt från sin bok om kurdiska alfabetet.
  • Fortsättning på Ghazis projekt.
  • Samarbete med Vitterhetsakademien, liksom samarbete med Stockholms stadsbibliotek om att läsa sakprosa.
  • Program till nästa bokmässa.
  • Eventuellt deltagande i nordiskt seminarium om sakprosa.

Antecknat av Beata

Nätverksmöte 2018-05-28

Protokoll Gläfsmöte 20180528

Närvarande: Ylva Herholz, Barbro Westlund, Madeleine Hjort, Helene Rundgren, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimvall, Ghazi A Khurshid, Anne Brügge, Lena Kjersén Edman, Johanna Pettersson.

1. Foldern om Gläfs är redigerad. Några synpunkter har Helene gett. Anne skickar igen för kommentarer, och därefter tillbaka till Thomas.

2. Ghazis projekt med översättning av ABC-klubben från NoK till i första hand kurdiska klar till hösten 2018. Kulturrådet fortfarande frågande inför problemet. Bengt-Erik redogör för layoutarbetet. Ghazi skulle kunna söka översättarstöd från författarfonden när boken är utgiven. Vi pratar om vilka institutioner som kunde ha huvudansvar för den här sortens läromedel. Kulturrådet eller Skolverket? Kan vi söka ekonomiskt stöd från t ex Berättarministeriet? Barbro kollar med dem eftersom hon har varit med i referensgrupp. Bifogar Ghazis artikel. Madeleine kontakt med Institutet för språk? Fler tänkbara finansiärer: Serendipitys vd Saeid Esmaeilzadeh? Arabisk bokmässa i Malmö i april varje år? Bra att kunna vara med där.

3. Lärarscenen på bokmässan. Madeleine har kontaktat dem. Kostar 4500 kr för att medverka i 20 min. Ska vi satsa på detta? Eller hellre läromedelsmässa eller Skolforum? Bokmässan i så fall för att lyfta ABC-klubben, eftersom trots allt 8 av 10 av svenska elever använder den. Hellre pedagogscenen. Madeleine tackar nej till LR, dvs lärarscenen. Istället kontaktar Bengt-Erik NoK om de kan medarrangera på pedagogscenen, med Bengt-Erik, Barbro och Ghazi på scen. Lena kan skriva om det i Skolvärlden. Anne kollar om Sff kan betala arvode o boende till Ghazi o Barbro. Lena kollar med Skolforum om medverkan.

4. Tidskiften Författaren kommer att ha en artikel om bibliotek och tillgång på litteratur. Redaktör Lisa Bjurwald undrar över kopplingen mellan Ghazis artikel och bibliotek. Dvs tillgången på mångspråkslitteratur på bibliotek. Vi föreslår att hon även intervjuar Ghazi hellre att han omarbetar artikeln. Även med en krönika från Bengt-Erik om arbetet på skola i Hjulsta.

5. Fakta med klass. De projekt som påbörjats har inte rotts iland. Katarina Kuick har avslutat sitt arbete med detta. Bengt-Erik har fått fråga om att arbeta kontinuerligt med en klass men under annan rubrik. Författarcentrum har inte drivit detta tillräckligt. Ylva kontaktar Författarcentrums vd Stig Hansén angående fackförfattare och bättre samarbete.

6. Beata har träffat Pirjo Hedenmark angående seminarieserie om sakprosa i skolan. Anne har kontaktat Per Ledin om att vara med. Kolla tidigare protokoll. Även Oslo 22 nov m Johan Tönnesen.

7. Vi funderar över antologin över sommaren.

8. Något från förra protokollet? Frågan om fler representanter från andra yrken. Ida Westin numera utvecklare på Sthlms stadsbibliotek vill gärna var med igen till hösten. Bengt-Erik kollar med Cilla Dalén om lärarkollega vill vara med.

9. Frågan om faktaresistens. Vi har haft frågan inbakad i våra projekt. Ska vi lyfta frågan, utifrån att sakprosaförfattare gärna låter sig granskas.

10. IVA fyller 100 år 2019. Ett tema blir skolan och därmed källkritik.

Nästa möte i 22 oktober kl 10-12.

Antecknat av Johanna

Nätverksmöte 2018-04-20

Anteckningar från Gläfsmöte 20 april 2018 i Författarnas hus

Närvarande: Anne Brügge, Göran Grimvall, Madeleine Hjort, Helen Rundgren och Ghazi A. Khurshid

1. Seminarium i sakprosa: Gläfsaren Beata Arnborg bidrog till mötet med ett brev som lästes upp. Hon hade råkat på professorn i sakprosa i Helsingfors, Pirjo Hiidenmaa, som brukar lysa på nordiska fackförfattarmöten, och fick tips om fyra nordiska seminarier i sakprosa: På Södertörn i augusti och i Oslo november 2018, Helsingfors i mars och Köpenhamn i september 2019. Viktigast för Gläfs är det danska seminariet med tema ”Skolan och sakprosan”. Södertörn är ju nära och temat där är också intressant: ”Text, illustrationer, bilder”. Vi beslöt oss för att 1) Undersöka möjligheten för Gläfs att stå i talarstolen och 2) Tänka på Köpenhamn inför 2019 års budget. Anne kontaktar Pirjo för mer info och skickar Beatas brev till dagens mötesdeltagare.

2. Personuppgiftslagen: Vi bör fråga var och en på vår hemsidas kontaktlista om de accepterar att stå där, och samtidigt meddela hur de kan kontakta Gläfs för att strykas.

3. Modersmålsprojektet. Ghazi rapporterade att Mats Wänblads tre böcker ABC-klubben för årskurs 1-3 nu är översatta till kurdiska (sorani) och att placeringen av text på bildsidorna är i det närmaste färdig. Bengt-Erik Engholm formger med Indesign så snart han hinner. Ghazi ansöker hos Natur och kultur om bidrag. Madeleine föreslog ett möte med kulturminister Bah Kuncke och utbildningsminister Fridolin och att de båda får Ghazis ännu otryckta artikel (tänkt för Pedagogiska magasinet eller Lärarnas tidning) om projektet och om behovet av läromedel som ger elever med annat modersmål ett likvärdigt studiematerial med svenska skolans värdegrund. Planen är att efter pilotprojektet med sorani ge ut samma bok på flera stora invandrarspråk. Anne fick i uppdrag att skriva och be om ett ministermöte. Brevet granskas av Madeleine och Ghazi innan det går iväg.

4. Antologin. Vi vill pröva en ny linje, då vi inte fått gensvar för en bok om sakprosa riktad till lärare. Madeleine tänker sig en bok skriven för elever eller kanske en serie böcker med olika sakprosaämnen. Helen kände igen att många barn hellre vill läsa om verkligheten än påhittade historier. Detta behöver vi fundera på i en mindre redaktionsgrupp, kanske med Lena Kjersén Edman, som skrivit läsfrämjande böcker för Btj.

5. Kan vi i stället för att göra en antologi nå lärare med en fortbildningskurs om sakprosa, frågade Madeleine vidare. Det kan bli den fortsättning av skolprojektet som Annette Rosengren efterfrågade innan hon i år avgick som ordförande för Minerva.

6. Bokmässan. Kunde vi få en tid på Kulturrådets scen för att berätta om modersmålsprojektet? I så fall vill vi ha Mats Wänblad med, och NoK:s redaktör för originalboken. Madeleine frågar Kulturrådet.

7. Fakta med klass. Bengt-Erik Engholm hade förhinder idag. Vi ber honom att vid nästa träff redovisa läget.

8. Nästa möte: Den 28/5 10–12 i Författarnas hus, måndagen i efter stämmohelgen, vilket är klimatsmart för författarna i vårt nätverk.

Vid datorn: Anne Brügge