Nätverksmöte 2018-11-30

Gläfsmöte på Författarnas hus.

Närvarande: Anne Brügge, Madeleine Hjort, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimwall, Ghazi A Khurshid, Barbro Westlund, Ida Westin, Ylva Herholz.

(Beata Arnborg var på väg, men fick vända hem igen pga strul i kollektivtrafiken.)

1. Ghazi K presenterar senaste nytt i ABC-boks-projektet – bl.a att han varit på möte med Språkcentrum om böckerna, och är inbjuden att deltaga i kommande möte med enhetschefer vid Språkcentrum framöver. Han har också varit i kontakt med Läromedia, i Örebro. Ghazi uppmanas att inte ta på sig för mycket av det som borde vara förlagets uppgift … (NoK). Publiceringen av artikel i Pedagogiska Magasinet dröjer; ovisst när den kommer in.

Bengt-Erik berättar – för kännedom – om ett möte där det nya förlaget Fenix presenterade sig och sin utgivning; det är specialiserat på barnlitteratur på arabiska, och flera modersmålslärare var på plats.

I samband med samtalet på temat skickar Ghazi runt sin bok om kurdiskt skriftspråk och dess alfabetiska variationer. Intressant och fascinerande, var det allmänna omdömet.

2. Madeleine H föreslår en seminarieserie om olika sätt att sprida och läsa sakprosa, på Stockholms stadsbibliotek. Kanske med olika målgrupper inbjudna? Ida
(bibliotekarie där) redan införstådd, och ska förankra förslaget hos relevanta befattningshavare på biblioteket – som nyligen också fått pengar från Kulturrådet, bl.a för just barn- och ungdomsverksamheten, rapporterar hon. En arbetsgrupp bildas (Madeleine, Ida, Bengt-Erik, Ylva) för att arbeta med projektet. Förmodligen måste medel till sådana seminarier sökas också från andra håll. Bestämdes att Ida återkopplar till Madeleine efter diskussion med kollegor på biblioteket; planen är att efterhand diskutera fram ett koncept mejl-ledes. Arbetsgruppsmöte bestäms längre fram.

3. Göran G påminner om IVAs (Ingenjörsvetenskapsakademin) 100-årsjubileum nästa år, och att då bl.a. skolbarn/-ungdomar bussas till temadag om kritiskt och vetenskapligt tänkande; han skickar en länk om evenemanget till Gläfsmedlemmarna.

4. Ylva rapporterar om samtalen med Författarcentrum Öst (ordf. Stig Hansén) angående förmedling av sakprosaförfattare. Vi är inbjudna till möte med FCÖ den 9/1; beslöts att en delegation från oss går på detta (Ylva, Bengt-Erik och på förslag Helen R, som dock måste tillfrågas först).

5. Ska vi skicka en delegat till Helsingfors-seminariet om läsning av sakprosa i mars? Räcker vår lilla budget (27.500:- för 2019, från SFF)? Resonemang om detta. Visar sig att det också i september är ett sakprosaseminarium (med skolanknytning!) – i Köpenhamn. Ska vi kanske åka dit allihop? Miljövänlig resa per tåg är då också möjlig … Ska Gläfs i så fall också framträda? Vi funderar vidare.

6. Läxa för alla: att tänka ut (och gärna sondera) hur vi kan samarbeta med annan aktör/sammanslutning kring och på bokmässan – och som s.a.s. kan släppa in oss på sin scen. Kanske med Biblioteksscenen? Bengt-Erik undersöker. Vi kollar med FCÖ om saken också – d.v.s om Författarscenen – på mötet 9/1.

7. Kort prat om Minervas utannonserade seminarium i Uppsala 8/2, Sanning och stil. Matnyttigt, och bra om åtminstone någon av oss deltar.

8. Förslag att gruppen i möjligaste mån håller sig till kärnverksamheten. Hur angelägna insatser det än finns att göra, vid sidan om detta. Kanske något att tänka på, inför framtida åtaganden, och kanske att tala vidare om.

9. Övriga punkter: smått och gott om bl.a bristerna i registreringen av sakprosa-utlån, och om Folk & Kulturs och andra kulturaktörers arvodespolicy.

Antecknat av Ylva H

Nätverksmöte 2018-10-22

Gläfs-möte på Författarnas hus

Närvarande: Anne Brügge, Ylva Herholz, Ghazi A Khurshid, Barbro Westlund, Madeleine Hjort, Beata Arnborg

1. Anne Brügge, Ghazi A Khurshid och Barbro Westholm rapporterade om Gläfs lyckade medverkan på årets bokmässa i Göteborg. Mässan skyltade stort med Gläfs program redan i entrén. Under titeln ”Vad är vitsen med en gemensam läsebok – och på olika språk? samtalade Barbro Westlund, Bengt-Erik Engholm, Ghazi A Khurshid och Sara Persson informativt och otvunget.

2. Projekt med översättning av ABC-klubben från NoK. Bengt-Erik Engholm arbetar nu med den andra läseboken på kurdiska. Den ska tryckas i februari tillsammans med de första böckerna på arabiska och somaliska. Bengt-Erik hoppas också bli färdig med en tredje på kurdiska inom kort.

Barbro har berättat om och visat boken för 150 lärarstudenter om projektet, vilket väckt stort intresse.

Ghazi informerar att han talat med NoK om att finna författare/översättare till fler språk. NoK vill dock avvakta för att se hur de nu lanserade böckerna tas emot. De kommer att finnas med i NoK:s katalog som skickas ut i januari, liksom LäroMedia bokhandel. Böckerna visas/visades även på Skolforum i Älvsjö 29-30 oktober.

Ghazi vill nå fler modersmålslärare för att berätta om översättningsprojektet. Barbro tipsade om Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Han kommer också att ta kontakt med SKL för att via dem nå ut till fler kommuner.

3. Barbro Westlund är inbjuden av regeringskansliet till ett seminarium om framtidens skola. Arrangörer är Utbildningsdepartementet och EU-kommissionen. Hon kommer att framföra vikten av att läsa sakprosa, och rapporterar vid nästa Gläfs-möte.

Barbro medverkar i en intervju på UKÄ, Universitetskanslerämbetet, och kommer att trycka på vikten av att även sakprosa får en plats i skolan. Hon inleder ett projekt med Junibacken, som eventuellt kan vara intressant även för Gläfs

Madeleine påpekade bristen på sakprosa i skolbiblioteken. Hon anser att vi måste nå ut med information till bibliotekarier om vikten av sakprosa liksom kunskap om hur man högläser och samtalar om sakprosa.

4. Den av Gläfs tidigare planerade sakprosaboken diskuterades. Ska vi rikta oss till lärare eller till barn? Bör vi samarbeta med Minerva? Beslöts att vi skulle fundera vidare.

5. Ylva Herholz rapporterade om sina två telefonmöten med Stig Hansén, ordförande för Författarcentrum Öst. Hon hade redogjort för vårt missnöje med förmedlingen av sakprosa. Han upplyste att man arbetade för att få en förbättring. Han nämnde också att FCÖ har ett nytt skolprojekt som bland annat syftade till att bredda skolbibliotekens arbete. Ylva föreslog ett samarbete med Gläfs. Beslutades att vi ska återknyta med såväl ordföranden som Åsa Nordlinder på kansliet. Anne påminde om att Gläfs från början hade fört samtal om samarbete med FCÖ.

6. Den nya broschyren. Alla var nöjda med Thomas Grundbergs arbete och framförde ett tack till honom. Beslutades att sprida texten ur den till landets bibliotek via mail, snarare än att skicka broschyrer som lätt förbises. Anne Brügge rådgör med Johanna Pettersson.

Madeleine Hjort kommer att träffa Författarförbundets regionala biblioteksbevakare 5/11. Hon tar med broschyrer till dem och ber dem sprida kunskap.

7. Nästa möte: 30 nov 2018 kl 10.00 i Författarnas Hus.
På dagordningen:

 • Ghazi inleder mötet med tankar och språk och översättningssvårigheter med utgångspunkt från sin bok om kurdiska alfabetet.
 • Fortsättning på Ghazis projekt.
 • Samarbete med Vitterhetsakademien, liksom samarbete med Stockholms stadsbibliotek om att läsa sakprosa.
 • Program till nästa bokmässa.
 • Eventuellt deltagande i nordiskt seminarium om sakprosa.

Antecknat av Beata

Nätverksmöte 2018-05-28

Protokoll Gläfsmöte 20180528

Närvarande: Ylva Herholz, Barbro Westlund, Madeleine Hjort, Helene Rundgren, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimvall, Ghazi A Khurshid, Anne Brügge, Lena Kjersén Edman, Johanna Pettersson.

1. Foldern om Gläfs är redigerad. Några synpunkter har Helene gett. Anne skickar igen för kommentarer, och därefter tillbaka till Thomas.

2. Ghazis projekt med översättning av ABC-klubben från NoK till i första hand kurdiska klar till hösten 2018. Kulturrådet fortfarande frågande inför problemet. Bengt-Erik redogör för layoutarbetet. Ghazi skulle kunna söka översättarstöd från författarfonden när boken är utgiven. Vi pratar om vilka institutioner som kunde ha huvudansvar för den här sortens läromedel. Kulturrådet eller Skolverket? Kan vi söka ekonomiskt stöd från t ex Berättarministeriet? Barbro kollar med dem eftersom hon har varit med i referensgrupp. Bifogar Ghazis artikel. Madeleine kontakt med Institutet för språk? Fler tänkbara finansiärer: Serendipitys vd Saeid Esmaeilzadeh? Arabisk bokmässa i Malmö i april varje år? Bra att kunna vara med där.

3. Lärarscenen på bokmässan. Madeleine har kontaktat dem. Kostar 4500 kr för att medverka i 20 min. Ska vi satsa på detta? Eller hellre läromedelsmässa eller Skolforum? Bokmässan i så fall för att lyfta ABC-klubben, eftersom trots allt 8 av 10 av svenska elever använder den. Hellre pedagogscenen. Madeleine tackar nej till LR, dvs lärarscenen. Istället kontaktar Bengt-Erik NoK om de kan medarrangera på pedagogscenen, med Bengt-Erik, Barbro och Ghazi på scen. Lena kan skriva om det i Skolvärlden. Anne kollar om Sff kan betala arvode o boende till Ghazi o Barbro. Lena kollar med Skolforum om medverkan.

4. Tidskiften Författaren kommer att ha en artikel om bibliotek och tillgång på litteratur. Redaktör Lisa Bjurwald undrar över kopplingen mellan Ghazis artikel och bibliotek. Dvs tillgången på mångspråkslitteratur på bibliotek. Vi föreslår att hon även intervjuar Ghazi hellre att han omarbetar artikeln. Även med en krönika från Bengt-Erik om arbetet på skola i Hjulsta.

5. Fakta med klass. De projekt som påbörjats har inte rotts iland. Katarina Kuick har avslutat sitt arbete med detta. Bengt-Erik har fått fråga om att arbeta kontinuerligt med en klass men under annan rubrik. Författarcentrum har inte drivit detta tillräckligt. Ylva kontaktar Författarcentrums vd Stig Hansén angående fackförfattare och bättre samarbete.

6. Beata har träffat Pirjo Hedenmark angående seminarieserie om sakprosa i skolan. Anne har kontaktat Per Ledin om att vara med. Kolla tidigare protokoll. Även Oslo 22 nov m Johan Tönnesen.

7. Vi funderar över antologin över sommaren.

8. Något från förra protokollet? Frågan om fler representanter från andra yrken. Ida Westin numera utvecklare på Sthlms stadsbibliotek vill gärna var med igen till hösten. Bengt-Erik kollar med Cilla Dalén om lärarkollega vill vara med.

9. Frågan om faktaresistens. Vi har haft frågan inbakad i våra projekt. Ska vi lyfta frågan, utifrån att sakprosaförfattare gärna låter sig granskas.

10. IVA fyller 100 år 2019. Ett tema blir skolan och därmed källkritik.

Nästa möte i 22 oktober kl 10-12.

Antecknat av Johanna

Nätverksmöte 2018-04-20

Anteckningar från Gläfsmöte 20 april 2018 i Författarnas hus

Närvarande: Anne Brügge, Göran Grimvall, Madeleine Hjort, Helen Rundgren och Ghazi A. Khurshid

1. Seminarium i sakprosa: Gläfsaren Beata Arnborg bidrog till mötet med ett brev som lästes upp. Hon hade råkat på professorn i sakprosa i Helsingfors, Pirjo Hiidenmaa, som brukar lysa på nordiska fackförfattarmöten, och fick tips om fyra nordiska seminarier i sakprosa: På Södertörn i augusti och i Oslo november 2018, Helsingfors i mars och Köpenhamn i september 2019. Viktigast för Gläfs är det danska seminariet med tema ”Skolan och sakprosan”. Södertörn är ju nära och temat där är också intressant: ”Text, illustrationer, bilder”. Vi beslöt oss för att 1) Undersöka möjligheten för Gläfs att stå i talarstolen och 2) Tänka på Köpenhamn inför 2019 års budget. Anne kontaktar Pirjo för mer info och skickar Beatas brev till dagens mötesdeltagare.

2. Personuppgiftslagen: Vi bör fråga var och en på vår hemsidas kontaktlista om de accepterar att stå där, och samtidigt meddela hur de kan kontakta Gläfs för att strykas.

3. Modersmålsprojektet. Ghazi rapporterade att Mats Wänblads tre böcker ABC-klubben för årskurs 1-3 nu är översatta till kurdiska (sorani) och att placeringen av text på bildsidorna är i det närmaste färdig. Bengt-Erik Engholm formger med Indesign så snart han hinner. Ghazi ansöker hos Natur och kultur om bidrag. Madeleine föreslog ett möte med kulturminister Bah Kuncke och utbildningsminister Fridolin och att de båda får Ghazis ännu otryckta artikel (tänkt för Pedagogiska magasinet eller Lärarnas tidning) om projektet och om behovet av läromedel som ger elever med annat modersmål ett likvärdigt studiematerial med svenska skolans värdegrund. Planen är att efter pilotprojektet med sorani ge ut samma bok på flera stora invandrarspråk. Anne fick i uppdrag att skriva och be om ett ministermöte. Brevet granskas av Madeleine och Ghazi innan det går iväg.

4. Antologin. Vi vill pröva en ny linje, då vi inte fått gensvar för en bok om sakprosa riktad till lärare. Madeleine tänker sig en bok skriven för elever eller kanske en serie böcker med olika sakprosaämnen. Helen kände igen att många barn hellre vill läsa om verkligheten än påhittade historier. Detta behöver vi fundera på i en mindre redaktionsgrupp, kanske med Lena Kjersén Edman, som skrivit läsfrämjande böcker för Btj.

5. Kan vi i stället för att göra en antologi nå lärare med en fortbildningskurs om sakprosa, frågade Madeleine vidare. Det kan bli den fortsättning av skolprojektet som Annette Rosengren efterfrågade innan hon i år avgick som ordförande för Minerva.

6. Bokmässan. Kunde vi få en tid på Kulturrådets scen för att berätta om modersmålsprojektet? I så fall vill vi ha Mats Wänblad med, och NoK:s redaktör för originalboken. Madeleine frågar Kulturrådet.

7. Fakta med klass. Bengt-Erik Engholm hade förhinder idag. Vi ber honom att vid nästa träff redovisa läget.

8. Nästa möte: Den 28/5 10–12 i Författarnas hus, måndagen i efter stämmohelgen, vilket är klimatsmart för författarna i vårt nätverk.

Vid datorn: Anne Brügge

Nätverksmöte 2018-02-13

Protokoll fört vid Gläfs möte fettisdagen den 13/2 2018 på Författarnas hus

Närvarande: Anne Brügge, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimvall, Madeleine Hjort, Ghazi A. Khurshid

1. Thomas i Lund har fått förslaget till den uppdaterade foldern som nu ska vara på gång. Förslag från Madeleine om att vi ändrar något på framsidan som gör att vi kan se skillnad på den nya och den gamla. Dock utan att inkräkta på illustrationen, hunden. Anne tar kontakt med Thomas om detta.

2. Cerium, antologin på Skolverkets lärportal: Bengt-Erik lägger länk till den i vår Facebook-grupp.

3. Göran tar upp frågan om EU:s nya upphovsrättslag för organisationer, där styrelserna är ansvariga. Det är mycket skarpare regler från mitten av maj. Det handlar om vad man får publicera i fråga om namn och bilder. Måste vi gå igenom vår hemsida och vår Facebookgrupp och se vad vi lagt ut?
Anne ställer frågan till våra jurister om vad som gäller för oss.

4. Pga det samtalet började vi fundera på vad vi publicerar. Anne reviderar listan över “medlemmar” i Gläfs på vår hemsida, till att börja med, för att ta bort personer som inte längre är med eller inte vill vara med.

5. Modersmålsböckerna: Ghazi och Bengt-Erik redogjorde för arbetet. Ghazi har översatt de tre delarna av ABC-klubben 1B (av Mats Wänblad, utgivna hos Natur och Kultur) till kurdiska och nu gäller det att få dem tryckklara.

Arbetet går framåt och nu kommer samarbetet fortsätta så att Ghazi själv sköter sättningen av texten och ger ut böckerna på sitt eget förlag. Bengt-Erik stöttar.

Det ekonomiska: Ghazi kommer att söka pengar (stipendium) från Natur och Kultur. Dessutom ska Bengt-Erik kolla med Kulturrådet om det finns pengar där att söka. Kanske går det i alla fall att söka “utgivningsstöd” i efterhand från Kulturrådet. Böckerna det handlar om är läroböcker, men de finns även att låna på biblioteken.

Svenska Akademien kanske också är en möjlighet. Om Ghazi och Bengt-Erik skriver en grund med sakargument för utgivning av böckerna, så kan Madeleine hjälpa till med formuleringen.

Nästa steg: Madeleine tar kontakt med Pedagogiska magasinet när det finns omslag att visa, och tipsar om att bokserien är på gång. Förhoppningsvis gör de då en intervju med Ghazi.

Vidare kontakt kommer även att tas med Eva Postrup på NoK angående samarbete vad gäller marknadsföring och Bokmässan.

6. Antologin om sakprosa: NoK refuserade den bantade versionen också. De är fortfarande positiva till själva projektet, men ser inte att det passar in i deras utgivning i den här formen: andra gör det bättre och kan nå andra målgrupper.

Hur går vi vidare?

De två uppläggen till antologin bifogas till det här protokollet. Uppmaning: Läs igenom dem så brainstormar vi vid nästa möte. Idén är för bra för att bara läggas ner.
Är inriktning och innehåll bra? Ska antologin bantas eller utökas? Vilka förlag kan vara intresserade?

7. Vi behöver bli fler i gruppen och några har bjudits in. Det är också en läxa till nästa gång: fundera på andra – gärna med andra nätverk och erfarenheter – som kan tänkas vilja vara med i gruppen.

8. Nobelmuseet har tackat nej till vårt seminarium. Det handlar inte om innehållet i vårt förslag, utan om att de inte kommer att fortsätta med den här typen av samarbete.

9. En förfrågan har kommit om att köra Gläfs-projektet i skolorna igen: projektet om läsande av sakprosa i skolan, som genomfördes i flera skolor för några år sedan. Är det läge att sparka igång det igen? Det finns säkert behov av det ute i skolorna, men vad tänker vi om det, och vilka samarbetspartners kan vi tänka oss? Vi funderar vidare.

Framförallt tänker Madeleine vidare till nästa gång.

Nästa möte blir 20/4 kl. 10–12, på Författarnas hus

Protokoll fört av Bengt-Erik Engholm

Nätverksmöte 2017-11-08

Författarförbundets lokaler

Närvarande: Anne Brügge, Bengt-Erik Engholm, Ghazi Ali Khurshid, Göran Grimvall, Johanna Pettersson.

Ekonomirapport från Susanne Steneros (SFF). Under 2017 har vi använt 18 000:- av 30 000:-, bl a beroende på att bokmässan inte blev av. För nästa år ska vi budgetera för möteskostnader, nytryck av folder och ev seminariekostnad tillsammans med Nobelmuseet.

Modersmålsöversättning som pilotprojekt. Ghazi har besökt NoK, och har fått ok från Mats Wänblad och och illustratören Catharina Nygård om att översätta läseboken Den magiska kulan till kurdiska. Han hare även varit i kontakt med ett tryckeri och de tre titlarna i 300 ex vardera skulle kosta 75 000:-. Bengt-Erik har haft kontakt med estniskt tryckeri som ev kan göra det billigare. Ev kan Bengt-Erik göra layoutarbetet mot arvode, om InDesign med arabisk skrift finns att tillgå. Han kollar detta. Kanske går det att söka pengar genom NoK för tryckstöd. Ska vi äska pengar från Gläfs av Författarförbundet för att kunna arvodera Bengt-Eriks layoutarbete? Anne kollar med Susanne. Därefter pratar Ghazi med NoK igen.

Antologin. Förslag från Helen om fyra kapitel att gå vidare med till NoK. En bantad version av vårt tidigare förslag, och med målgruppen lärare årskurs F–6. Ta med utkastet och fundera till nästa gång.

Seminariet på Nobelmuseet. Vilken nobelpristagare ska vi koppla an till? Marie Curie är ett förslag. Medverkande förslagsvis Barbro, Katarina K, Fakta med klass-projektet bör vara med i seminariet. Göran. Anne om biografiskt skrivande. Ev Carin Svensson, som skrivit biografi för LL-förlaget om Curie. Anne pratar med Calle om det finns datum under våren. I så fall kan vi slipa på programtext, och undersöka ekonomi för arvoden till deltagare.

Den naturvetenskapliga antologin Cerium, som Göran medverkar i, finns tillgänglig på Skolverkets lärportal: [länk] (pdf)

Behöver vi förnya Gläfsfoldern? Stryk informationen om tidigare projekt på baksidan och hänvisa istället till hemsidan. Förstora bild och kontaktruta. Anne kontaktar Thomas om originalet.

Nästa möte tisdag 13 februari 14–16. Anne kollar lokal.

Antecknat av
Johanna Pettersson

Nätverksmöte 2017-09-06

Anteckningar från Gläfs nätverksträff onsdagen den 6 september 2017, Citykonditoriet

Närvarande: Anne Brügge, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimvall, Ghazi A. Khurshid och Helen Rundgren

Diskussion:

1. Helen berättade om sin erfarenhet av att många lärare inte tror att faktaböcker är lässtödjande, utan tror att endast skönlitteratur – sagor – berättelser stimulerar läsningen och ger läsvana. Gläfs har alltså en tydlig uppgift med barnens bästa för ögonen! Gläfs: nätverket för olika yrkesgrupper som alla ivrar för användning av fackböcker eller sakprosa i skolan.

2. Vi går vidare med Ghazis projekt att åstadkomma likvärdiga läromedel för infödda elever och elever som studerar hemspråk. Hans skräckexempel är en lärobok som tryckts i Jordanien och talar till barnen i klass 2 om ”den judiska fienden”. Något som säkert skolans rektor eller den som är ansvarig för läromedlen inte vet om.

Bengt-Erik: Det borde finnas en introduktion i olika skolämnen på varje hemspråk.

Helen gör nu för UR 5-minuters filmer om svenska djur, roliga filmer.

Ghazi: Ett sådant glädjemoment finns inte i t. ex. de kurdiska böckerna.

Ghazi: Distribution kan gå lätt genom Språkcentrum, vars utbud lärare väljer från.

3. Uppdrag:

Bengt-Erik kontaktar NoK för att utröna vem som har hand om Mats Wänblads Den magiska kulan, en bok som finns i tre delar för lågstadiet. Det gäller att kontakta tecknaren. Och lägga om illustrationerna så att boken läses från höger till vänster. Det är viktigt att förlaget, om de inte vill trycka och ta tryckkostnaderna, släpper böckerna fria för upphovspersonerna att gå till annat förlag. Anne frågar En bok för alla, som ju har rutiner kring att trycka om andra förlags böcker.

4. Johanna Petterssons idé om att erbjuda lärarnas facktidningar Ghazis debattartikel, där han lägger fram behoven av bättre böcker, fångar vi upp genom att Helen kollar om artikeln behöver redigeras för att passa Skolvärlden eller Lärarnas Tidning, och i samråd med Ghazi ställer samman slutlig version.

5. Bengt-Erik frågar Katarina Kuick (idégivare till Fakta med klass-projektet) vad som händer efter introduktionskursen vi ordnade, tar Ingrid Remvall över som drivande? Ingrid är nästan klar med ett sådant projekt i Malmö och vi hoppas på en rapport om hur det gick.

6. Seminarium på Nobelmuseet: Bengt-Erik frågar Katarina om den text hon skulle skriva som presentation av seminariet. Anne frågar Nobelmuseets Gläfsmedlem Carl-Johan Markstedt om vi kan ha nästa Gläfs i Nobels Pax-rum för att tala vidare om seminariet med ansvariga för seminarieserien.

7. Anne frågar Madeleine Hjort om hur vi skall använda erfarenheterna från vårt första projekt om vägledning för skolan i att tala med elever om facklitteratur. En fortsättning dvs vidareutveckling, eller är antologin fortsättningen?

8. Antologin: Vi är beredda att gå ifrån planen med en tjock bok och i stället anpassa vår sakprosabok till NoK:s serie med inspirationsböcker för lärare. Bengt-Erik skickar refuseringsbrevet till Helen och de pratar ihop sig om ny kontakt med NoK, något förlaget tidigare sagt att de välkomnar.

9. Göran berättade att Skolverket i höst kommer med en antologi med facktexter för nätet, efter förebilden ”Lyckad nedfrysning av herr Moro”. T ex om Marie Curie, och värdet av en människas liv. Den kommer att finnas i Skolverkets Lärportal som pdf. E-boken formges för utgivning senare i höst.

10. Nästa möte föreslår vi blir 8/11 kl 13–15 i Författarnas hus (det var upptaget i Pax).

Antecknat av Anne Brügge

Nätverksmöte 2017-04-07

Anteckningar från Gläfs nätverksträff fredagen den 7 april 2017 i Författarnas hus

Närvarande: Anne Brügge, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimvall, Madeleine Hjort, Johanna Pettersson och Ghazi A. Khurshid.

 1. Vi diskuterade möjligheter för Ghazis projekt att översätta några svenska läroböcker till olika hemspråk, för att ge alla elever likvärdigt studiematerial. Ghazi framhöll att bokprojektet löser ett litet problem (bristen på bra böcker och transparens i hemspråksundervisningen) för att egentligen lösa ett större (integrationen, skolans värdegrund, demokratin). Vilka förlag kan tänkas vara intresserade? Förlaget Nypon i Helsingborg ger ut bredvidläsningsböcker för barn på bl a arabiska och persiska och har därigenom kontakt med skolväsendet. Johanna skriver till förlagets chef.
 2. Ghazi tar reda på hur många barn som har haft modersmålsundervisning de senaste åren.
 3. Vi kan söka medel hos Lärarstiftelsen i Sveriges allmänna folkskollärarförening. Madeleine tar på sig att formulera en ansökan, när Ghazi godkänner den skriver Gläfs nätverk under. Vad ansökan gäller är dels pengar till arbetet med översättningen, dels stöd till en del av utgivningen, om det krävs för att vi skall få förlag.
 4. Vi bör kontakta kommunala språkcentrum, som betalar material för hemspråkslärare och fråga om deras tjänster. Bara i Göteborg finns 300 lärare i hemspråk. Det finns även en privat firma, Omniglott, som erbjuder friskolor, privata och kommunala skolor studiematerial och förmedlar lärare.
 5. Projektet Fakta med klass: Till inspirationsdagen i Författarnas hus 21/4 för författare hade 15 anmälningar kommit in. Skolor får på hösten 2017 söka medel från Kulturrådet till Skapande skola för våren 2018. Där kunde vi komma in. Ingrid Remvall gör en mall till hjälp med boktryckningen för elever i projektet.
 6. Sakprosaboken: Bibliotekstjänst tror inte på idén för sina läsare, dvs. biblioteksanställda. Vi måste rensa i författarlistan för att minska det tänkta sidantalet. Kanske kan vi ändå anpassa boken till de temaböcker som NoK ger ut. Vi får alla i sommarläxa att läsa Hva er sakprosa (2012) av Johan Tønnesson, professor i sakprosaforskning i Oslo.
 7. Bokmässan: Fredag eftermiddag framträder Ingrid Remvall på Molnet för att berätta om Fakta med klass. Vi tar av SFF:s medel för att betala hennes resa Malmö–Göteborg, dock ej traktamente eller övernattning.
 8. Nästa Gläfsmöte blir den 6 september kl 13–15 i Författarnas hus.

P.S. Bara några minuter efter att mötet avslutats inträffade terrorattentatet på Drottninggatan, nedanför vår öppna balkongdörr, innan vi hunnit ge oss av. Eftersom mötesanteckningarna inte skrivits rent förrän senare, följer här några uppdateringar:

Punkt 2: Ghazi har från Skolverket fått statistik om modersmålsundervisning i Sverige, gällande de tio största modersmålen. Utöver de tio finns 144 språk i skolorna. I början av maj skrev Madeleine till Lärarstiftelsen. Johanna fick också i början av maj svar från Nypon. Förlaget vill inte ge ut läromedel. Här är Skolverkets statistik [länk].

Punkt 5 och 7: Seminariet Fakta med klass var lyckat, men kanske bara fyra, fem deltagare var allvarligt intresserade av att arbeta med projektet. Det kommer däremot inte att presenteras på bokmässan, en naturlig följd av att Författarcentrum bojkottar mässan liksom flera av de berörda författarna. Det betyder att Gläfs inte som nätverk finns med i Göteborg i september, men flera medlemmar kan finnas på plats och t ex kontaktas via Facebook.

Antecknat av Anne Brügge

Nätverksmöte 2017-01-26

Anteckningar från Gläfs nätverksträff

Dag: 26 januari, 2017, kl. 11–13. Författarnas Hus, Stockholm

Närvarande: Bengt-Erik Engholm, Göran Grimvall, Madeleine Hjort, Ghazi A. Khurshid, Helene Rundgren, Johanna Pettersson från kl. 12.00.

 1. Verksamhetsberättelsen, ett utkast förelåg. Vi gick igenom och diskuterade visst innehåll. Bengt-Erik bearbetar förslagen och lämnar in.
 2. Skolböcker i modersmål. Ghazi har i Gläfs lyft frågan om modersmålsböcker redan tidigt i höstas och skrivit en artikel om frågan i Svenska Dagbladet. Ghazi har också haft kontakt med Språkcentrum i Stockholms stad. Över mail har han lyft frågan och pekat på olika aspekter för att visa att det behövs ytterligare insatser för att utveckla modersmålsböckerna. Tyvärr har Språkcentrum inte hört av sig. Ghazi har även mailat den person i Stockholms kommun som är ansvarig. Inte heller där något svar ännu. I en kontakt med Skolverket svarar myndigheten att de inte har något specifikt med den modersmålsfrågan att göra. Även Språkcentrum, Solna kommun är kontaktad. De håller med Ghazi om den analys som han skrivit fram. Bengt-Erik har hört sig för med lärare om frågan och aktualiserade om UNESCO-rådet kan göra något. Gläfs undersöker den saken. Problemet blottlägger hur det ser ut med kurslitteraturen i skolan. Vi diskuterar hur man bäst åtgärdar. Även kontakt med utbildningsdepartementet diskuterades. Mer information nästa Gläfs.
 3. Fakta med klass Kursen ”Fakta med klass” har försenats. Nu planeras kurser till slutet av mars början av april, med preliminär start 24 mars på SFF. Kursen blir startpunkt för projektet. Hemsida finns www.faktamedklass.se och ska fyllas på. Mötet diskuterade finansieringen av själva utbildningen, som gäller både författare och lärare vilka ska jobba med projektet. Utbildningen är en halv dag. Beslutade att höra med Arbetsförmedlingen om de kan finansiera. Oklart annars hur finansieringen kan gå till (Förbundet tillsammans med Natur & Kultur?). Kursavgift ska tas ut. Allt praktiskt om Fakta med klass ska finnas som information på hemsidan. Fakta med klass kan även arrangeras som seminarier på Nobelmuseet. Då är det viktigt att koppla arbetet till en aktuell nobelpristagare. Viktigt att skolans rektor är med på noterna och att lärarutbildningarna får information.
 4. Gläfsseminarium på Nobelmuseet Det har diskuterats om ett Gläfs seminarium skulle planeras till våren, försommaren. Efter diskussion bestämdes att vi avvaktar till hösten.
 5. Bokmässan Vi diskuterade ett 45 minuter långt seminarium med rubriken ”Måste det vara sant?” Vi bollade och luftade många idéer, fakta och talade om alternativa förklaringar inom naturvetenskapen. Hur göra världen begriplig för barn och när blir fabulerandet till skada för framställningen av fakta? Ett antal personer föreslogs delta och vi försökte formulera de inledande frågorna. Beslutade att Madeleine gör ett första utkast och skickar för synpunkter till ledamöterna som deltog i sammanträdet. Johanna Pettersson, som är skolbibliotekarie/bibliotekarie, föreslogs vara moderator för seminariet. Samt att om Gläfs får ok från bok&bibliotek då behöver nätverket ansöka om pengar från Förbundsstyrelsen för att genomföra seminariet.
 6. Antologin Gläfs har skickat in ett bokförslag till BTJ: ”Sakprosa i skola och samhälle”. Bengt-Erik har inte hört något än. Vi avvaktar. Andra förlag att tänka på är Gleerups, Norstedts, Ordfront.
 7. Övrigt NÄSTA Gläfs bestämdes till fredag den 7 april kl 13–15.

Rapporten är skriven av Madeleine Hjort

Nätverksmöte 2016-10-27

Anteckningar från Gläfs nätverksträff 27 oktober 2016 11–13 i Författarnas hus, Stockholm

Närvarande: Anne Brügge, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimvall, Ghazi A. Khurshid och sista halvtimmen kansliets Susanne Steneros.

1. Minervas representant i Gläfs Ghazi A. Khurshid gav oss ytterligare exempel på tvivelaktiga inslag i de läroböcker i hemspråk som förekommer i svenska skolor, förmodligen okänt av såväl skolledare på de enskilda skolorna som hos Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet. Vi i nätverket håller med om att alla skolelever har rätt till likvärdig studielitteratur, som sätter språkutveckling i centrum och inte okritiskt tillhandahåller politisk propaganda. Vi vill gärna gå vidare med frågan, både inom SFF, tillsammans med SLFF, Sveriges Läromedelsförfattares förening, och gentemot olika utbildningssystem och profilerade skolpolitiker. Anne talar i första hand med Gunnar Ardelius om förbundets hållning samt med Annette Rosengren om Minervas planer i frågan, och tar upp det med SLFF.

2. Vår planerade antologi med arbetsnamnet ”Sakprosa i skola och samhälle” har fått nobben av Natur och kultur, men vi låter inte så lätt hejda oss utan går vidare till Bibliotekstjänst, som Lena Kjersén-Edman tidigare föreslagit. Anne vidarebefordrar Lenas kontakt till Bengt-Erik Engholm som tar kontakt. Vi kan samtidigt fundera på om något annat läromedelsförlag kan vilja hoppa på. Vi måste vara medvetna om hur copyrighten skall definieras i antologin. Får de medverkande författarna använda texten i andra sammanhang. Vad säger Btj om detta i fall de blir vår partner i projektet?

3. Fakta med klass. Vi är tacksamma att Katarina Kuick erbjuder oss att gå in i projektet som är hennes idé. ”Skapande skola” har 20 miljoner att fördela per år, pengar som sällan går åt, så där har vi chans att komma in. Nu finns domänen faktamedklass.se och skall fyllas med innehåll. Bengt-Erik Engholm, Katarina och Ingrid Remvall går vidare med tidsplan, t ex halvdagskurs för författare i januari, med inbjudan till kursen i december 2016. När skolorna (i mars?) lägger höstplanerna bör vi ha namn på författare som vill delta, gärna lokala författare för att minska skolornas kostnader. Vad skall skolorna betala? Vi följer rekommendationen, det är också vad FörfattarCentrum kräver för att förmedla. Det finns fördelar med att ha ett minimipris för ett projekt och förslaget är 12.000:-, och FC och SFF skall diskutera om det är rimligt. Den inledande kursen kan möjligen Gläfs bekosta, en föreläsare, tre timmar i SFF:s lokal. Vi kan be om lov att föra över något av höstens gläfspengar till januari, eller ev. äska mera. Kursen bör vara gratis, men med straffavgift för den som anmäler sig och uteblir.

4. Seminarium på Nobelmuseet. Katarina Kuick har skrivit presentationstext som museets pedagoger skall få. Det skall alltid finnas en pristagarkoppling till deras seminarier. Vi riktar oss till yrkesverksamma, lärare och skolbibliotekarier. Läsforskaren Barbro Westlund är intresserad av att framträda här, tillsammans med en skolbibliotekarie och någon mer. Ny kontakt på Nobelmuseet under Carl- Johan Markstedts tjänstledighet är Andreas Lundin.

5. Nobelbiblioteket har inte på ett tag haft någon representant i Gläfs. Magnus Halldin har lovat att höra med bibliotekspersonalen om någon vill vara med eller vara länk till nätverket.

6. Bokmässan. Refuseringsbrevet från NoK (se ovan) innehöll vänliga ord om samarbete i andra former och vi bestämde oss för att föreslå gemensamt seminarium på mässan utifrån bokförslagets kapitel 7, som var den del förlaget mest intresserade sig för: Konkreta tips för lärares användning av facklitteratur i skolan. B-E vänder sig till red. Eva Postrup om detta. Ghazi tar vår begäran om tid på författarscenen till Minervas nästa styrelsemöte. Susanne menade att det nog är möjligt att Gläfs kan få en tid utöver Minervas rutinmässigt tilldelade, om Minervas styrelse vill använda tiden till annat. Det tycks som om just denna sektion hittills fått för liten del av scenprogrammet.

7. Madeleine Hjort berättade vid förra mötet att Medioteket bland sina kringvandrande klassuppsättningar inte tillhandahåller facklitteratur. Bengt-Erik tar med sig frågan till sammanträde med Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) i december.

8. Susanne berättade att SFF nu vänder sig till FörfattarCentrum om att även fackförfattare bör bjudas in att presentera sig vid arrangemang där skolor möter författare för att få en överblick av möjliga författarbesök.

9. Susanne: Hädanefter ligger inte Gläfs under Minerva utan under NSG. Gläfs är ju i samma mån en angelägenhet för författare som skriver för barn och ungdomar. I verksamhetsberättelsen har Gläfs ett eget avsnitt. Vi bör lägga äskanden nu inför nästa års budget och, om vi söker lika mycket som för innevarande år, förklara varför årets medel inte tagit slut.

10. Bengt-Erik hör med sektionen för barn- och ungdomslitteratur, BULT, vem i styrelsen som i fortsättningen skall vara vår kontaktperson.

11. Anne har kontaktat SOM-institutet om jämförande undersökning av informationsinhämtning via internet och via böcker. Hon går vidare med frågan som ännu inte fått svar.

12. NÄSTA MÖTE bestämdes till 26 januari 2017 kl. 11–13. Anne bokar.

Rapporten skriven av Anne Brügge.